NGF – Medlemsbrev nr. 2, 2021, Oslo 10.3.2021

Til medlemmene                                                                                                                                                                            Oslo, 10. mars 2021

 

MEDLEMSBREV NR. 2, 2021

1. Når telen går

Velkommen til årets Når telen går. Møtet gjennomføres som et webinar torsdag 25. mars 2021 fra kl. 12. Programmet er:

12:00 – 12:05 Velkommen v/NGFs leder
12:05 – 12:30 Fundamentering av Beitstadsundbrua, Fv.17 v/COWI
12:30 – 13:00 Generalforsamling, se under (NVE sitt innlegg starter når generalforsamlingen er ferdig)
13:00 – 13:30 NVEs reviderte kvikkleireveileder v/NVE

2. NGFs generalforsamling

Generalforsamling i NGF gjennomføres som et webinar torsdag 25. mars 2021, under Når telen går.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

1. Styrets årsberetning
2. Regnskap for 2020
3. Økonomiske disposisjoner etter årsskiftet med budsjett for 2021
4. Fastsettelse av kontingent for 2022
5. Valg av nestleder, ett styremedlem og sekretær
6. Valg av medlem til NGFs rådgivende utvalg
7. Valg av revisor og varamann
8. Forslag til lovendringer
9. Eventuelt innkomne forslag

Ad. pkt. 4:

Styret foreslår følgende kontingent for 2022: kr 400,- for enkeltmedlemmer, kr 15.000,- for støttemedlemmer klasse I, klasse II kr 7500,- og klasse III kr 2500,-.

Ad. pkt. 5, 6 og 7:

Rådgivende utvalg har avgitt følgende innstilling til valg av tillitspersoner som er forespurt og har sagt seg villige:

NGFs styre:

Leder Magnus Hagen Brubakk (på valg 2022)
Nestleder Hanne Ottesen (gjenvalg)
Styremedlem Innstilingen fra rådgivende utvalg legges
fram på generalforsamlingen.
Styremedlem: Trude Ørbech (på valg 2022)
Sekretær: Amanda Johansen DiBiagio (ny)
Varastyremedlem: Ragnhild Saarem (på valg 2022)

Rådgivende utvalg:

Magnus Rømoen (gjenvalg)
Vegard Woldsengen (på valg 2023)
Toril Wiig (på valg 2022)

Revisorer:

Arne Engen (gjenvalg)
Lars Mørck (gjenvalg)

Ad. pkt. 8:

Styret foreslår følgende lovendringer:

Dagens tekst:
§ 6 Medlemmenes plikter
(1) Ethvert medlem plikter å motta valg til verv hvis det ikke i løpet av de siste fem år har hatt noe verv innen foreningen.
(2) Ethvert medlem skal rette seg etter foreningens etiske regler, som er de til enhver tid gjeldende regler for Norske Sivilingeniørers Forening (NIF).

Foreslås endret til (NIF erstattes med Tekna):
§ 6 Medlemmenes plikter
(1) Ethvert medlem plikter å motta valg til verv hvis det ikke i løpet av de siste fem år har hatt noe verv innen foreningen.
(2) Ethvert medlem skal rette seg etter foreningens etiske regler, som er de til enhver tid gjeldende regler for Teknisk naturvitenskapelig forening (Tekna).

Dagens tekst:
§ 13 Ordinær generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år, og skal innkalles ved brev til hvert medlem med minst 14 dagers varsel.
(2) Leder – i hans fravær nestleder i det styret som har innkalt til generalforsamling – skal lede forhandlingene.
(3) Dagsordenen som skal følge innkallingen, skal omfatte:
(a) Styrets årsberetning.
(b) Regnskap for kalenderåret.
(c) Styrets oversikt over økonomiske disposisjoner etter kalenderårets utgang.
(d) Valg av styre. Hvert annet år valg av leder og ett styremedlem, de andre år valg av nestleder, sekretær og ett styremedlem.
(e) Valg av rådgivende utvalg. Hvert 3. år leder, de andre år et medlem.
(f) Valg av revisor m/varamann.
(g) Valg av Laurits Bjerrums Minnefonds styre, § 3 i Laurits Bjerrums Minnefonds statutter.
(h) Fastsettelse av neste års kontigent og godkjenning av budsjett.
(i) Andre saker som av styret eller andre er forlangt behandlet av generalforsamlingen og som er innkommet til styret innen 1. februar og som er kunngjort i innkallelsen.
(4) Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, unntatt vedtak om lovendring og oppløsning, kfr. § 16 og 17.

Foreslås endret til (punkt (g) slettes):
§ 13 Ordinær generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år, og skal innkalles ved brev til hvert medlem med minst 14 dagers varsel.
(2) Leder – i hans fravær nestleder i det styret som har innkalt til generalforsamling – skal lede forhandlingene.
(3) Dagsordenen som skal følge innkallingen, skal omfatte:
(a) Styrets årsberetning.
(b) Regnskap for kalenderåret.
(c) Styrets oversikt over økonomiske disposisjoner etter kalenderårets utgang.
(d) Valg av styre. Hvert annet år valg av leder og ett styremedlem, de andre år valg av nestleder, sekretær og ett styremedlem.
(e) Valg av rådgivende utvalg. Hvert 3. år leder, de andre år et medlem.
(f) Valg av revisor m/varamann.
(g) Fastsettelse av neste års kontingent og godkjenning av budsjett.
(h) Andre saker som av styret eller andre er forlangt behandlet av generalforsamlingen og som er innkommet til styret innen 1. februar og som er kunngjort i innkallelsen.
(4) Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, unntatt vedtak om lovendring og oppløsning, kfr. § 16 og 17.

2. Årsberetning og regnskap for 2020

Årsberetning og revidert regnskap for 2020 er vedlagt. En sammenligning av budsjett og regnskap er vedlagt for informasjon.

3. Budsjett 2021

Styrets forslag er vedlagt.

4. Yngres dag 2021 søker foredragsholdere

Yngres dag er et arrangement der de yngre innen geomiljøet står for program og presentasjoner, men der alle er velkomne til å delta. Dagen legger vekt på både det faglige og det sosiale. Spesielt er dette en anledning for de yngre medlemmene til å knytte kontakter og bli bedre kjent med hverandre og NGF.

Komité Yngres dag 2021 består av Marianne Dahl, Synnøve Wiger Austefjord, Ingerid Rolstad Jahren og Astrid Hult.

Komitéen er i gang med å planlegge Yngres dag 2021. Arrangementet holdes den 14. oktober i Oslo fra klokken 12:00 – 17:00 med påfølgende middag. Dette er et arrangement hvor unge geoteknikere (yngre enn 35 år) holder foredrag og deler erfaringer. Vi søker nå foredragsholdere
til arrangementet. Dersom du har jobbet med et interessant tema eller prosjekt som du ønsker å dele ber vi deg sende inn navn på foredragsholder samt tema/tittel til marianne.dahl@vegvesen.no. Arrangementet er lavterskel og hver presentasjon vil normalt vare i
10-20 min. Det anbefales å lage en kort powerpointpresentasjon. Vi håper på å kunne samles til Yngres dag, men dersom det ikke er anbefalt, vil vi gjennomføre arrangementet som et webinar.

Frist for å melde inn presentasjon er 18 august 2021. Still gjerne spørsmål dersom noe er uklart.

5. Program

Følgende aktiviteter planlegges:

25. mars: Generalforsamling og Når telen går.
14. okt.: Yngres dag
27.-28. okt.: Stabilitetskurs
26. nov.: Geoteknikkdagen m/Bjerrum foredrag.

Det planlegges også en temadag om jordskjelv og en temadag om uavhengig kontroll. Datoene er
ikke fastlagt.

Informasjon legges ut på NGFs websider når detaljene er avklart.

6. Geoteknikkdagen 2021

NFF, NBG og NGF planlegger for en normal høstkonferanse og håper at vi kan møtes i år. Send
gjerne inn forslag til artikler til ngf@ngi.no. Frist 31. mai 2021.

7. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

8. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

9. Pensjonister

Vi minner om at det i NGF’s lover står at «medlemmer over den alminnelige pensjonsalder ikke skal betale kontingent, såfremt de har minst 10 års medlemskap.»

Ta kontakt med Christine Øien, mob. 975 14 207 / email coi@ngi.no, dersom du omfattes av dette, og ønsker å benytte muligheten.

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

 

Carsten Hauser
Sekretær

Vedlegg:

Årsberetning for 2020

Regnskap 2020

Sammenligning budsjett og regnskap 2020

Budsjett 2021

NGFs lover