NGF – Medlemsbrev nr. 4, 2020, Oslo 19.5.2020

Til medlemmene                                                                                                                                                                  Oslo, 19. mai 2020

MEDLEMSBREV NR. 4, 2020

1. NGFs generalforsamling

Planlagt generalforsamling i NGF (31. mars 2020) var besluttet utsatt pga coronaviruset. Styret ser det som svært vanskelig å gjennomføre en normal generalforsamling i 2020 og derfor ønsker vi, som unntak, å gjennomføre generalforsamlingen via post/epost. Relevant materiale var sendt ut med medlemsbrev 17. mars 2020, slik at vi tror alle har hatt god tid å se på det. Informasjonen er vedlagt på nytt. Vi ber medlemmer vurdere sak for sak og melde tilbake dersom det er en eller flere saker som ikke kan aksepteres og hvorfor. Vi vil da ta de sakene opp i en ekstraordinær generalforsamling senere. Saker uten kommentar vil ansees som godkjent av medlemmene. Frist for tilbakemelding er 10. juni 2020.

SAKER FOR GENERALFORSAMLINGEN

1. Styrets årsberetning, vedlagt

2. Regnskap for 2019, vedlagt

3. Økonomiske disposisjoner etter årsskiftet med budsjett for 2020. Budsjett 2020 er vedlagt. Styret har vurdert budsjettet i lys av corona situasjonen og mener at det ikke er nødvendig med justeringer på nåværende tidspunkt. Medlemskontingent og overskudd fra Geoteknikkdagen 2019, to viktige inntektsposter, vurderes som sikker.

5. Fastsettelse av kontingent for 2021. Styret foreslår følgende kontingent for 2021: kr 400,- for enkeltmedlemmer, kr 15.000,- for støttemedlemmer klasse I, klasse II kr 7500,- og klasse III kr 2500,-.

6. Valg av leder, nestleder, ett styremedlem og varastyremedlem

Leder Magnus Hagen Brubakk (ny)
Nestleder Hanne Ottesen (ny, på valg 2021)
Styremedlem Sigurd Holo Leikarnes (på valg 2021)
Styremedlem: Trude Ørbech (ny)
Sekretær: Carsten Hauser (på valg 2021)
Varastyremedlem: Ragnhild Saarem (ny)

7. Valg av medlem til NGFs rådgivende utvalg

Magnus Rømoen (på valg 2021)
Vegard Woldsengen (ny)
Toril Wiig (på valg 2022)

8. Valg av revisor og varamann
Arne Engen (ny)
Lars Mørck (ny)

9. Avslutningsberetning og regnskap for Laurits Bjerrums Minnefond Laurits Bjerrums Minnefond ble besluttet av to påfølgende generalforsamlinger å erstattes av Laurits Bjerrum Foredrag. Regnskapet for Fondet ble avsluttet 31. mars 2019, se vedlegg, og
balansen overført til NGF.

10. Eventuelt innkomne forslag
Ingen.

2. Program

Følgende aktiviteter planlegges:

  • 27. okt.: Kurs og årsmøte til geosyntetkomitéen
  • 29.-30. okt.; Stabilitets seminar
  • 27. nov.: Geoteknikkdagen m/Bjerrum foredrag.

Informasjon legges ut på NGFs websider når detaljene er avklart.

3. Geoteknikkdagen 2020

Vi må planlegge for at Geoteknikkdagen vil bli holdt også i år. Vi ber derfor om forslag til artikler innen 31. mai 2020. Bedriftene bes samle og prioritere sine forslag og sende dem til ngf@ngi.no.

4. ISSMGE tekniske komiteer

Vi minner om at den internasjonal forening, ISSMGE, har flere tekniske komiteer. Se www.issmge.org.
Om du er interessert å bli medlem av en komite, kontakt NGF på ngf@ngi.no

5. NGFs komiteer

Vi minner også om at NGF har flere komiteer. Se www.ngf.no.
Om du er interessert å bli medlem av en komite, kontakt NGF på ngf@ngi.no

6. Rapport fra Byggkvalitetutvalget

Byggkvalitetutvalget har vurdert tiltak for å sikre kvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsvirksomheten. Utvalget har vært ledet av professor Nils-Henrik von der Fehr. Et viktig formål med utvalgets arbeid har vært å gi myndighetene innspill og et godt grunnlag for å vurdere hvilke virkemidler som bidrar til å ivareta målsettingen om forsvarlig byggkvalitet. Rapporten fra utvalget har høringsfrist 1. september 2020. Geoteknikk er nevnt i rapporten som et område med betydning for helse, miljø og sikkerhet. Styret skal gi innspill på vegne av NGF og ser dette som en relevant oppfølging av NGFs brev til Direktoratet for byggkvalitet i november 2019, ref. medlemsbrev 1/2020.

7. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

8. Kurs og konferanser
Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

9. Byggegropveileder

Byggegropveilederen vil så snart som mulig bli annonsert under publikasjoner for salg på www.ngf.no. Prisen vil være kr 1 500 for personlige medlemmer og kr 2 500 for andre. Porto og pakking kommer i tillegg.

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

Carsten Hauser
Sekretær

 

 

Vedlegg:
Årsberetning for 2019

Regnskap for 2019 m/revisors beretning

NGF Revisors beretning

Sammenligning budsjett og regnskap 2019
Budsjett 2020

Avslutningsregnskap LBM m/revisors beretning