Andre komiteer av interesse for NGF

SN/K 066       Geoteknisk prosjektering – Speilkomite for CEN/TC 250/SC 7 Eurokode 7

Formål:

Følge arbeidet med oppdatering og revisjon av Eurokode 7.

 

Sammensetning i 2017:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Astri Eggen Veidekke Leder
Frode Oset Statens vegvesen Medlem
Geir Svanø Jernbaneverket Medlem
Roger Olsson Statkraft Medlem
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem
Olav Hval Multiconsult Medlem
Carsten Hauser NGI Medlem
Morten Lund Standard Norge Sekretær

 

Aktiviteter:

Det er avholdt 5 møter i 2017, samt at leder og sekretær har deltatt på et møte i CEN på Europa-nivå i Oslo.

 

Komiteen følger norsk deltakelse i arbeidsgrupper i CEN/TC 250/SC 7. Det er norsk deltakelse i følgende arbeidsgrupper:

WG1/TG2 -General rules – Astri Eggen

WG1/TG3 – Rock mechanics – Roger Olsson, Olav Hval og Morten Lund

WG1/TG4 – Dynamic design – Amir Kaynia

 

WG3/TG3 – Pile foundations – Arne S. Simonsen

WG3/TG4 – Retaining structures – Astri Eggen

WG3/TG5 – Anchors – Arne S. Simonsen

 

Det har vært arbeidet med ny oppdatering av nasjonalt tillegg til Eurokode 7, del 1 rundt bruk av prosentvis forbedring.

 

I tillegg har komiteen deltakelse i en nordisk samarbeidsgruppe som skal speile Eurokode 7-arbeidet med et felles nordisk utgangspunkt. Her deltar foruten Norge, også Sverige, Danmark, Finland og Island. Gruppen holder to møter i året.

 


 

SN/K 081       Geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser

Formål:

Revidere og utarbeide norske standarder innen området, deriblandt NS 3420 del D.

Speilkomite til CEN/TC 341 – Geotechnical Investigation and Testing og ISO/TC 182 – Geotechnical Investigation and Testing.

 

Sammensetning i 2017:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Kristoffer Kåsin NGI Leder
Kristian Heurlin DNV GL Medlem
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem
Even Øiseth Rambøll Medlem
Ole Kirkevollen Statens vegvesen Medlem
Rune Dyvik NGI Medlem
El Hadj Nouri Statens vegvesen Medlem
Magne Bonsaksen Norconsult Medlem
Morten Lund Standard Norge Sekretær

 

Aktiviteter:

Det er avholdt 3 møter i 2017. I tillegg har sekretær deltatt på et felles møte i CEN og ISO i Paris.

 

Komiteen følger norsk deltakelse i arbeidsgrupper i CEN og ISO:

  • Det har i 2017 vært norsk deltakelse i 3 arbeidsgrupper i CEN/TC 341; WG4 – «Testing og geotechnical structures» med Arne S. Simonsen og Helen Anderson, WG6 – «Laboratori tests on soils” med Rune Dyvik og WG7 – «Ikke-statiske tester på peler» med Carsten Hauser og Arne S. Simonsen.
  • Det har i 2017 vært norsk deltakelse i 4 arbeidsgruppe i ISO/TC 182; WG2 – «Monitoring in Geotechnical Engineering» med Kristoffer Kåsin, WG3 – «Testing of geotechnical structures» med Arne S. Simonsen, WG4 – «Drilling and sampling methods and ground water measurements» med Kristoffer Kåsin, WG5 – «Field Vane Test» med Anders Gylland.

 

I tillegg har komiteen deltakelse i en nordisk samarbeidsgruppe som skal speile Eurokode 7-arbeidet med et felles nordisk utgangspunkt. Her deltar foruten Norge, også Sverige, Danmark, Finland og Island. Gruppen holder to møter i året. Her har Arne S. Simonsen og Morten Lund deltatt fra SN/K 081 i 2017.

 

 

 

SN/K 416       NS 3420, del G – Grunnarbeider – del 2

Formål:

Revidere NS 3420 del G.

 

Sammensetning i 2017:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
John Petter Holtmon Entreprenørservice Medlem
Helen Andersson Huth & Wien Eng. Medlem
Astri Eggen Veidekke Medlem
Gunvor Bårdvik NGI Medlem
Gjermund Walby Kynningsrud Fundamentering Medlem
Anders Østbye Eknes Norconsult Medlem
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem
Andreas Berger Multiconsult Medlem
Frode Oset Statens Vegvesen Medlem
Steinar Giske Statens Vegvesen Medlem
Inge Solberg Rambøll Medlem
Geir Veslegard Hallingdal Bergboring Medlem
Ingunn Veimo Structor Medlem
Kim Rudolph-Lund Sweco Medlem
Einar Østhassel MEF Medlem
Roalf Kveim Sør Norsk Boring Medlem
Jan Øivind Holdhus Sweco Medlem
Rikard Lie Østfold brønnboring Medlem
Morten Lund Norconsult/Standard Norge Leder/Sekretærbistand
Tom Erik Larsen Standard Norge Sekretær

 

Aktiviteter:

I forbindelse med revisjonsarbeidet av NS 3420 Del G er det avholdt 10 møter i 2017.

Det er også arbeidsgrupper underlagt SN/K 416 som følger med på arbeidet i:

  • CEN/TC 288 – Execution of special geotechnical works;
  • CEN/TC 189 – Geosynthetics;
  • ISO/TC 221 – Geosynthetics.

 

Det avholdes ikke jevnlige møter i disse arbeidsgruppene.
CEN/TC 288 utarbeider separate utførelsesstandarder for ulike konstruksjoner som slissevegger, forankringer, borede peler, mikropeler, spuntvegger, fortrengningspeler, dypstabilisering, grunnforsterkning ved dypkomprimering, armert jord, injisering og jetinjisering.

Det ble igangsatt oversettelse av NS-EN 1536 og NS-EN 1537 i 2017 etter innvilget finansiering fra NGF. Norsk versjon av NS-EN 1536 ble publisert sommeren 2018. NS-EN 1537 er ferdig fra fagkontroll og vil publiseres høsten 2018.

CEN/TC 189 arbeider med standarder for terminologi, prøving, bestandighet og produktstandarder for geotekstiler og membraner.

ISO/TC 221 følger arbeidet i CEN og mange av prøvningsstandardene baseres på tidligere ISO-standarder.

SN/K 415/AG3

Formål:

Speilkomite til CEN/TC 396 – Earthworks.

 

Sammensetning i 2017:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Arne Schram Simonsen Multiconsult Leder
Ola Ellingbø Norconsult Medlem
Frode Oset SVV Medlem
Harald Sakshaug NVE Medlem
Bernt Jøran Reinholtsen Secora Medlem
Geir Berntsen SVV Medlem
Jan Vaslestad SVV Medlem
Nils Smetbak Hæhre entr. Medlem
Margareta Viklund Jernbaneverket Medlem
Tom Erik Larsen Standard Norge Sekretær

 

Aktiviteter:

Det er under utarbeidelse en ny standard for krav til utførelse og gjennomføring av grave- og fyllingsarbeider og prøvingsmetoder for kontroll. Det europeiske arbeidet er organisert i fem arbeidsgrupper og vi har norsk deltakelse i samtlige av dem. Følgende arbeidsgrupper har vært operative:

 

  • WG 1 Prinsipper for anleggs og grunnarbeider
  • WG 2 Klassifisering av gravemasser
  • WG 3 Utførelse av grave- og fyllingsarbeider (derunder også fylling i sjø)
  • WG 4 Prøvingsmetoder for kvalitetskontroll
  • WG 5 Fyllinger i vann (mudring, deponi fra gruver)

 

Standardutkastene prEN 16907 del 1 – 6 var ute til høring i starten av 2016 med positivt avstemmingsresultat. De forskjellige arbeidsgruppene har i løpet av 2017 arbeidet med en gjennomgang av de innkomne høringskommentarene samt klargjøring av dokumentene for utsendelse til «Formal vote» (siste endelige avstemming). Forslagene har vært til «Formal vote» i løpet av våren 2018, med positivt resultat. Antatt utgivelsestidspunkt vil være rundt årsskiftet 2018 – 2019.

 

SN/K 064       Eurokode – Speilkomite for CEN/TC 250/SC 10, EN 1990

Formål:

Følge arbeidet med oppdatering og revisjon av EN 1990.

 

Geoteknisk deltakelse:

Astri Eggen, Veidekke

 

Sekretær i Standard Norge har vært Vivian Meløysund.