Frost i jord komitéen

FiJ er en tverrfaglig undergruppe til Norsk Geoteknisk Forening (NGF) og skal representere en bredt sammensatt gruppe aktører innen vitenskap og teknologi i kalde strøk.

Formål:

 • å øke vår kunnskap om frostens art og utbredelse og dens effekt på geomorfologi og menneskelige aktiviteter
 • bidra til miljømessig og teknisk gode løsninger for infrastruktur og samfunnsutvikling i kalde strøk
 • bidra til internasjonalt arbeid gjennom International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) sin tekniske komite TC216 og gjennom International Permafrost Association (IPA). Komiteen vil fungere som” the Norwegian Adhering Body” i IPA Council.

Kontaktinformasjon:

 • Leder: Johanna Rongved, Instanes AS
 • Styremedlem: Kjell Arne Skoglund, SVV
 • Styremedlem: Graham Gilbert, NGI

Sammensetning:

Styret har siste år bestått av:
Leder: Elena Scibilia, NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Styremedlem: Kjersti Gisnås, NGI
Sekretær: Jostein Aksnes, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Planer for 2021

Om mulig arrangeres en Frostdagen i 2021


Årsberetning for 2020

Sammensetning i 2020:

 MedlemFirma/institusjonFunksjon
1. Johanna Rongved Instanes AS Leder
2. Kjell Arne Skoglund Statens vegvesen Styremedlem
3. Kjersti G Gisnås NGIMedlem, valgkomité
4. Ketil IsaksenMeteorologisk instituttMedlem
5. Rune ØdegaardNTNU i GjøvikMedlem
6. Øystein MyhreVegdirektoratetMedlem
7. Geir BerntsenStatens vegvesenMedlem
8. Anne-Lise BerggrenGeofrostMedlem
9. Arne InstanesInstanes ASMedlem
10. Anne Gunn RikeStandard NorgeMedlem
11. Even ØisethRambølMedlem
12. Lars MørkMulticonsultMedlem
13. Elena ScibiliaNTNUMedlem
14. Jostein AksnesStatens vegvesenMedlem, valgkomité
15. Mari BueideMulticonsultMedlem
16. Ivar BerthlingNorges forskningsrådMedlem
17. Reza BabadiSwecoMedlem
18. Tatek Fekadu YidetiStatens vegvesenMedlem
19. Tore ValstadNGIMedlem
20. Inge HoffNTNUMedlem
21. Benoit LorangerNTNUMedlem
22. Graham GilbertNGIMedlem
23. Lorenzo CicchettiMulticonsultMedlem

Aktiviteter i 2020:


Det er avholdt 4 digitale styremøter i perioden 19.nov 2019 – 5.nov 2020. Styreleder har deltatt på ett styremøte i NGF for å informere om pågående aktivitet.

Hovedsaker gjennom året har vært:

Frostdagen 2020:

 • Det var enighet på forrige årsmøte i Frost i jord komitéen at satsing på en årlig Frostdag er en ønskelig aktivitet. Frostdagen har de siste to årene vært arrangert på NGI i Oslo, og det ble derfor planlagt at den i 2020 legges til SVV sine lokaler i Trondheim
 • Det ble planlagt å arrangere Frostdagen 5. november 2020, men på grunn av pandemien var det ikke mulig å gjennomføre fysisk møte
 • Det ble diskutert med et utvalg av komitéens medlemmer om det var ønskelig å ha en digital versjon av møtet men tilbakemeldingen var at det sosiale treffpunktet er en viktig del av møtet, og at dette ikke ville kunne ivaretas ved et digitalt seminar. Det ble derfor besluttet å avlyse arrangementet

Årsmøtet ble avholdt digitalt 5.november 2020 kl 15-16 på Teams med 8 deltakere.

 • Årsmelding og årsregnskap ble godkjent uten merknader
 • Det ble orientert om budsjett for 2021, og det var ingen merknader
 • Valg: Kjersti Gisnås går ut av styret. Graham Gilbert, NGI ble valgt som ny
  representant. Kjersti går inn i valgkomitéen for perioden 2020-2023

 

 • Drift og oppdatering av nettsiden med relevant informasjon (fij.no)
 • Det var planlagt at Arne Instanes skulle representere komitéen i IPA-møtet under TICOP 2020 i Kina, juni 2020. På grunn av covid-19 ble konferansen avlyst og utsatt til 2022
 • Det var ytret ønske om et nytt frostsikringskurs i 2021 og dette ble kommunisert under styremøtet i NGF. På grunn av covid-19 restriksjonene er mange av NGFs kurs utsatt, og dette kurset vil tidligst få prioritet i 2022
 • Styret har ikke gått videre med å undersøke mulighetene for forskningsbevilgning for en revisjon av Frostsikring mot teleskader (etterspurt på Årsmøtet 2019)
 • Styremedlem Kjersti Gisnås er valgt inn i Executive Committee til International Permafrost Association (IPA).

Aktiviteten har vært lavere enn normalt, og skyldes usikkerhet om gjennomføring og senere avlysing av Frostdagen 2020 på grunn av covid-19 restriksjoner.

Årsberetning for 2019


Sammensetning i 2019:

 MedlemFirma/institusjonFunksjon
1. Kjersti G GisnåsNGILeder
2. Johanna RongvedInstanes ASSekretær
3. Kjell Arne SkoglundStatens vegvesenStyremedlem
4. Ketil IsaksenMeteorologisk instituttMedlem
5. Rune ØdegaardNTNU i GjøvikMedlem
6. Øystein MyhreVegdirektoratetMedlem
7. Geir BerntsenStatens vegvesenMedlem
8. Anne-Lise BerggrenGeofrostMedlem
9. Arne InstanesInstanes ASMedlem
10. Anne Gunn RikeStandard NorgeMedlem
11. Even ØisethRambølMedlem
12. Lars MørkMulticonsultMedlem
13. Elena ScibiliaNTNUMedlem, valgkomité
14. Jostein AksnesStatens vegvesenMedlem, valgkomité
15. Mari BueideMulticonsultMedlem
16. Ivar BerthlingNorges forskningsrådMedlem
17. Reza BabadiSwecoMedlem
18. Tatek Fekadu YidetiStatens vegvesenMedlem
19. Tore ValstadNGIMedlem
20. Inge HoffNTNUMedlem
21. Benoit LorangerNTNUMedlem
22. Graham GilbertNGIMedlem
23. Lorenzo CicchettiMulticonsultMedlem

Aktiviteter i 2019:

Det ble avholdt 8 styremøter 2019. Disse ble gjennomført som Skype-møter mellom Trondheim, Bergen og Oslo.

Hovedsaker gjennom året har vært:

 • Planlegging og gjennomføring av Frostdagen 19. november 2019 hos NGI i Oslo.
 • Oppdatering av medlemslisten og opptak av nye medlemmer
 • Drift og oppdatering av nettsiden med relevant informasjon (fij.no)

Det var 50 påmeldte og 47 fremmøtte på Frostdagen 2019 på NGI i Oslo. I tillegg fulgte 6 personer møtet fra NGI i Trondheim. Det ble holdt 10 foredrag, årsmøte og felles lunsj på NGI. Årsmøte ble avholdt i forlengelse av lunsjen, med 20 fremmøtte. Etter Frostdagen ble 16 av de fremmøtte med til Egon Ullevål for felles middag.

Program Frostdagen 19/11-2019

1.       Idun Eiken: An experimental study of thermal properties and the influence on the ground thermal regime in permafrost soil
2.       Graham Gilbert, NGI: Application of cone penetration testing in permafrost
3.       Kjersti Gisnås, NGI: Tre tiår med dype permafrostfrosttemperaturer i Longyearbyen og Svea
4.       Arne Instanes, Instanes AS: Svalbard Globale Frøhvelv – Rehabilitering av adkomsttunnel 2018-2019
5.       Anne Lise Berggren, GEOFROST: Svalbard Globale Frøhvelv – Grunnfrysing som hjelpemiddel ved rehabiliteringen
6.       Paula Hilger, NGU/UiO: Rock-slope failures in Norway – temporal development and climatic conditioning
7.       Inge Hoff, NTNU: Frost protection of roads and railways
8.       Kjell Arne Skoglund: Endringer i krav til frostdimensjonering av veg
9.       Jostein Aksnes, Statens vegvesen: Modellering basert på data fra forsøksfelt sør for Trondheim
10.    Ingunn Glenjen, Statens vegvesen: Frostsikring/finrensk i tunnel –  E39 Svegatjørn-Rådalprosjektet

Referat Årsmøte 19/11-2019

20 fremmøtte.

 1. Åpning. Arne Instanes holdt minneord om Gisle Håland som døde i 2019. Gisle har i en årrekke vært svært engasjert i Frost-i-jord komitéen.
 2. Innkalling og sakliste godkjent uten innvendinger.
 3. Jostein ble valgt som møteleder, Kjersti referent.
 4. Jostein la frem Årsmeldingen, se over. Godkjent uten innsigelser.
 5. Regnskap og budsjett

Totalpris for IPA er 7500 € fordelt på 2 representanter. FiJ har tidligere betalt 2500 € og UiO 5000€. Vi har avtalt å dele dette likt fra nå av.

6. Fastsette 2-årig rullerende arbeidsplan:

 • Vedlikeholde og oppdatere nettside
 • Følge opp medlemsliste
 • Frostdagen
  • I forbindelse med geoteknikkdagen?
 • Frostkurs 2021
 • NGF-styret har en videreutdanningskomité for kurs, de legger inn Frostkurs hvert 3. år. Styret følger opp kommunikasjonen mot denne komitéen for arrangering av Frostkurs (info fra Vidar Gjelsvik).
 • Burde vi lage en ny versjon av «Sikring mot teleskader» – styret vil undersøke muligheter for å få til et slikt arbeid i 2020.
 • Det er enighet om at Frostdagen per i dag er den mest ønskede aktiviteten fra Frost i jord komitéen. Dette fungerer bra, og er et fint møtepunkt for fagmiljøene innen frostproblematikk.
 1. Valg av styre og valgkomite:

Jostein går ut av styret. Kjell Arne Skoglund, SVV, ble valgt som ny representant. Jostein går inn i valgkomitéen sammen med Elena.