Grunnundersøkelseskomitéen

Grunnundersøkelseskomitéen (Feltkomitéen)

Formål:

Grunnundersøkelseskomitéens formål er:

  • Overvåke utviklingen innen geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser nasjonalt og internasjonalt
  • Utvikle og revidere retningslinjer for feltundersøkelser (NGF Meldinger)
  • Arrangere møter og seminarer innen tema med relevans og interesse for medlemmene i NGF
  • Være en pådriver for kvalitets og utviklingsarbeid innenfor området
  • Fungere som speilgruppe i standardiseringssaker innen feltundersøkelser
  • Samarbeide med andre NGF komiteer i saker av felles interesse NGF’s organ for Nordisk samarbeid innen feltundersøkelser

Kontaktinformasjon:

Leder: Magne Bonsaksen (ERA Geo) Tlf: 92068693 magne@era-geo.no
Sekretær: Amund Augland (Geovita) Tlf: 93015597 aau@geovita.no

Planer for 2021

Grunnundersøkelseskomiteen starter opp arbeidet med å revidere NGF Melding 2, Symboler og definisjoner i geoteknikk – Identifisering og klassifisering av jord.

I forbindelse med den nye sertifiseringsordningen for boroperatører ser det ut til å ha blitt et økt fokus på behov for opplæring, kurs og seminarer. Komiteen vil vurdere å starte opp planleggingen av nytt seminar i praktisk grunnboring. Forrige kurs i praktisk grunnboring ble arrangert av grunnundersøkelseskomiteen i Trondheim i september 2017.

Komitéen fortsetter sitt samarbeid med Standard Norges felt- og laboratoriekomité, og fungerer som speilgruppe i forbindelse med oppfølging av europeiske/internasjonale standarder.

Sammensetning:

Grunnundersøkelseskomiteens sammensetning i 2020 har vært som følger:

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Magne Bonsaksen (2015) ERA Geo (Molde) Leder
Amund Augland (2015) Geovita (Oslo) Sekretær
Kristoffer Kåsin (2014) NGI (Oslo) Medlem
Anders Gylland (2015) Multiconsult (Trondheim) Medlem
Per Arne Wangen (2016) Dr. Tech Olav Olsen (Trondheim) Medlem
Robert Handberg (2016) GeoSafe (Trondheim) Medlem
Sigurdur Mãr Valsson (2019) Statens vegvesen (Molde) Medlem
Simon O’Rawe (2020) Multiconsult (Oslo) Medlem
Arild Køhl (2020) Statens vegvesen Medlem
Knut-Johan Kjelstad (2020) Norconsult Medlem

Aktiviteter i 2020:

2020 var et annerledes år, også for Grunnundersøkelseskomitéen. Alle komitémøter er gjennomført
som planlagt, men som videokonferanse.

Grunnundersøkelseskomitéen har i 2020 ferdigstilt revisjonen av NGF Melding 10, Beskrivelsestekster og mengdelister. Det var mange innspill til høringsutgaven og mange engasjerte firma/aktører. Komitéen valgte derfor å svare ut alle mottatte kommentarer. Sammenstilt kommentarark med tilbakemeldinger ble sendt ut til NGFs medlemmer sammen med informasjon om publiseringen av revidert NGF-melding.

Komitéen har initiert oppstart revisjon av NGF Melding 2, Symboler og definisjoner i geoteknikk – Identifisering og klassifisering av jord.

Sertifiseringsordningen for boroperatører iht. NS8020 er oppe og går etter noen oppstartsutfordringer. Det er DNV som organiserer og gjennomfører sertifiseringen, etter tilrettelegging fra Grunnundersøkelseskomitéen.

Komitéen samarbeider med Standard Norges felt- og laboratoriekomite, og fungerer som speilgruppe i forbindelse med oppfølging av europeiske/internasjonale standarder, samt arbeidet med sertifiseringsordning i henhold til ny norsk standard for krav til utførelse av geotekniske feltundersøkelser (NS8020).

Komitéen har avventet planlegging av nye kurs/seminarer som følge av usikkerhet rundt mulighet
til å gjennomføre samlinger.

Aktiviteter i 2019:

Grunnundersøkelseskomitéen har i 2019 arbeidet med revisjon av Melding 10 Mengdeliste og Melding 12 Detektering av kvikkleire.

Komitéen samarbeider også med Standard Norges felt- og laboratoriekomite, og fungerer som speilgruppe i forbindelse med oppfølging av europeiske/internasjonale standarder, samt arbeidet med sertifiseringsordning i henhold til ny norsk standard for krav til utførelse av geotekniske feltundersøkelser (NS8020).

Det er avklart at Grunnundersøkelseskomitéen tar over arbeidet med å gjennomføre Grunnborerskolen, som tidligere har blitt gjennomført av Statens vegvesen. Kurset ble avholdt i 2019.

I september 2019 ble det avholdt Nordisk møte i Grunnundersøkelseskomitéene på Island. Fra Norge deltok Magne og Amund.