RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

NORSK GEOTEKNISK FORENINGS PRIS FOR AVSLUTTENDE EKSAMENSARBEID PÅ UNIVERSITETSNIVÅ

 

 

 

  1. Prisen for avsluttende eksamensarbeid innen geoteknikk på universitetsnivå tildeles kandidater ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trond­heim, Universitetet i Oslo (UiO) eller andre universiteter, i inn- eller utlandet, som tilby spesialisering i geoteknikk. Prisen skal bidra til økt interesse for geoteknikk og å knytte nyutdannede geoteknikere til NGF.

 

  1. Prisen skal tildeles maksimum 3 kandidater for hvert kalenderår. Prismottageren må ved tildelingstidspunktet være medlem av NGF. Maksimum 2 priser tildeles eksamens­arbeider utført ved NTNU, Institutt for geoteknikk.

 

  1. Den som mottar prisen forplikter seg til å gi en presentasjon av eksamensarbeidet på et medlemsmøte i NGF eller annet tilsvarende arrangement bestemt av styret i NGF.

 

  1. Prisens størrelse bestemmes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Pris­midl­ene tilføres fra overskuddet fra NGF’s drift samt tilskudd fra firma og institusjoner.

 

  1. Prisen tildeles på bakgrunn av evaluering av utførte eksamensarbeider innlevert i løpet av foregående kalenderår. For eksamensarbeider ved norske universitet baseres tildelingen på vurdering og innstilling av de respektive avdelinger ved universitetet. For eksamensarbeider utført ved universitet i utlandet baseres tildeling på vurdering av innsendte oppgaver vurdert av NGF’s rådgivende utvalg.

 

  1. Utlysing av prisen skjer ved bekjentgjøring til NTNU, UiO og til ANSA sammen med kriteriene for tildeling. Første utlysing skal gjøres senest 1. mars for det år prisen skal tildeles.

 

  1. Retningslinjene for tildeling av prisen revideres av styret og rådgivende utvalg i NGF.

 

  1. Prisen utdeles av styret i NGF.

 

 

 

Godkjent på generalforsamlingen 26. mars 2014

 

Norsk Geoteknisk Forening