Komiteer

NGFs KOMITÉER OG UTVALG

Komiteer     Leder
Grunnundersøkelseskomiteen(Feltkomiteen) Magne Bonsaksen
Videreutdanningskomiteen Kristian Aunaas
Geosyntetkomiteen Per Kristian Hoel
Komite for geodynamikk og vibrasjoner Jörgen Johansson
Frost i jord komiteen Kjersti Gisnås
Peleveiledningskomiteen Anette Jahr
Geotekniske komiteer oppnevnt av Standard Norge  Astri Eggen
Andre komiteer av interesse for NGF
Rådgivende utvalg Magnus Rømoen
Byggegropveiledningen Gunvor Baardvik
Laurits Bjerrum Foredrag Kjell Karlsrud
Eldres forum Frode Oset
Yngres dag Marianne Dahl

Komitéene har en overvåkende funksjon innenfor respektive områder og:

-Svarer opp videreutdanningsspørsmål

-Initierer FoU-arbeid

-Utarbeider veiledere, standarder og sjekklister gjennom prosjekter i arbeidsgrupper og/eller gjennom enkelte komitémedlemmer

-Svarer opp sammen med norske representanter i ISSMGE-komitéer og nordisk samarbeid innenfor virksomhetsområdet

Under de ulike komitéene kan det finnes permanente eller midlertidige arbeidsgrupper.

Oppdat. mars 2021