NGFs lover

LOVER FOR NORSK GEOTEKNISK FORENING – 5. april 2022

§ 1 Navn

(1)        Foreningens navn er Norsk geoteknisk forening

(Norwegian Geotechnical Society), stiftet 14. april 1950.

(2) Foreningens sete er i Oslo.  Foreningen er tilsluttet the International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.

§ 2 Formål

(1)         Foreningens formål er:

 • (a)         Å samle alle norske geoteknikere i felles arbeide for å lette utvekslingen av kunnskaper og erfaringer om geotekniske spørsmål.
 • (b)        Å virke for samhold, solidaritet og kollegialt samarbeide.
 • (c)         Å representere landet utad i internasjonalt samarbeide innen geoteknikk.

 

§ 3 Opptagelse av medlemmer

(1)          Som medlemmer kan opptas personer med geoteknikk som hovedyrke. Dessuten kan opptas personer som gjennom sin virksomhet har vitenskapelig eller praktisk tilknytning til geoteknikk.

Studenter som tar sitt avsluttende eksamensarbeid i geoteknikk kan opptas som studentmedlemmer.

Videre kan firma og institusjoner innenfor geoteknikk, eller som gjennom sin virksomhet har vitenskapelig eller praktisk tilknytning til geoteknikk, opptas som støttemedlemmer.

Støttemedlemmer har ikke plikter og rettigheter som ordinære personlige medlemmer og har ikke stemmerett på foreningens møter og generalforsamling. Støttemedlemmer kan av styret gis spesielle rettigheter i form av adgang til annonsere i medlemsbrev, årsberetning m.v.

(2)         Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Søknader om personlig medlemskap må inneholde opplysninger om relevant utdanning, praksis og interessefelt.

 

§ 4 Æresmedlemmer

(1)         Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har innlagt seg overordentlige fortjenester av foreningens virksomhet, eller som på en særlig fremragende måte har gjort seg fortjent av geoteknisk vitenskap eller praksis.

(2)         Æresmedlemmer utnevnes av styret etter enstemmig innstilling fra rådgivende utvalg.  Styrets vedtak må være enstemmig.

 

§ 5 Opphør av medlemskap

(1)         Utmeldelse må skje skriftlig til styret og gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter at utmeldelsen er kommet styret i hende.

(2)         Medlem som står til rest med to års kontingent og som unnlater å betale trass i skriftlig varsel, skal strykes som medlem.  Vedkommende kan bare gjenopptas etter at skyldig kontingent er betalt.

 

§ 6 Medlemmenes plikter

(1)         Ethvert medlem plikter å motta valg til verv hvis det ikke i løpet av de siste fem år har hatt noe verv innen foreningen.

(2)         Ethvert medlem skal rette seg etter foreningens etiske regler, som er de til enhver tid gjeldende regler for Teknisk naturvitenskapelig forening (Tekna).

 

 

§ 7 Medlemskontingent

(1)         Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

(2)        Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.

Studentmedlemmer betaler halv medlemskontingent.

Medlemmer over den alminnelige pensjonsalder skal ikke betale kontingent, såfremt de har minst 10 års medlemskap.

 

§ 8 Medlemskap i faglige forbund m.v.

(1)         Foreningen kan etter vedtak av generalforsamling melde seg inn i faglige forbund eller selskaper.

 

§ 9 Stemmegivning

(1)         Stemmerett har alle ordinære medlemmer og æresmedlemmer.

(2)         Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig forhåndsstemme som skal sendes i merket og lukket konvolutt og som må være styret i hende før generalforsamling eller medlemsmøte finner sted.

(3)         Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende ved behandling av alle andre saker enn valg.  Oppstår det stemmelikhet ved valg, skal det foretas omvalg.  Hvis det også ved omvalget oppstår stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 10 Styret

(1)         Foreningens styre består av leder, nestleder, sekretær og to styremedlemmer, dessuten velges varastyremedlem. Samtlige har to års funksjonstid.

(2)         For at styret skal være beslutningsdyktig, må det være fulltallig.  Alle vedtak fattes med simpelt flertall, unntatt utnevnelse av æresmedlemmer.

 

§ 11 Styrets plikter

(1)         Styret har følgende plikter:

 • a) Håndheve foreningens lover.
 • b) Utføre eller besørge utført foreningens daglige arbeide og   ta seg av samtlige oppgaver innen foreningens virksomhet som ikke ved denne lov er tillagt andre.
 • c) Representere foreningen utad.  Hvis det er ønskelig at foreningen er representert hvor ingen fra styret er til stede, kan styret la et annet medlem representere foreningen.

 

§ 12 Rådgivende utvalg

(1)         Utvalget skal virke som et råd for styret, samt som valgkomité.

(2)         Utvalget består av leder og to medlemmer.  Samtlige har tre års funksjonstid.

(3)         Utvalget skal gi innstilling til valg til alle verv som skal besettes ved valg på den ordinære generalforsamling, samt til utnevnelse av æresmedlemmer.

Innstilling til valg skal være styret i hende innen 1. februar, og skal inntas i innkallingen til ordinær generalforsamling.

 

§ 13 Ordinær generalforsamling

(1)         Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år, og skal innkalles ved brev til hvert medlem med minst 14 dagers varsel.

(2)         Leder – i hans fravær nestleder i det styret som har innkalt til generalforsamling – skal lede forhandlingene.

(3)         Dagsordenen som skal følge innkallingen, skal omfatte:

 • (a)         Styrets årsberetning.
 • (b)         Regnskap for kalenderåret.
 • (c)         Styrets oversikt over økonomiske disposisjoner etter kalenderårets utgang.
 • (d)        Valg av styre.  Hvert annet år valg av leder og ett styremedlem, de andre år valg av nestleder, sekretær og ett styremedlem.
 • (e)         Valg av rådgivende utvalg.  Hvert 3. år leder, de andre år et medlem.
 • (f)         Valg av revisor m/varamann.
 • (g)        Fastsettelse av neste års kontingent og godkjenning av budsjett.
 • (h)        Andre saker som av styret eller andre er forlangt behandlet av generalforsamlingen og som er innkommet til styret innen  1. februar og som er kunngjort i innkallelsen.

(4)         Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, unntatt vedtak om lovendring og oppløsning, kfr. § 16 og 17.

 

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

(1)         Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det, eller minst 15 medlemmer forlanger det, og skal innkalles etter de samme regler som gjelder for ordinær generalforsamling.  I innkallelsen skal angis hvem som har begjært ekstraordinær generalforsamling og hvilke saker som skal behandles.

(2)         For ledelse av forhandlingene og for krav til gyldig vedtak gjelder bestemmelsene i § 13, (2) og (4).

 

§ 15 Medlemsmøte

(1)         Medlemsmøte holdes når styret bestemmer eller minst 10 medlemmer forlanger det.  Det skal innkalles med minst 8 dagers varsel.  Dagsordenen skal følge innkallelsen.  Rene foredragsmøter kan imidlertid avholdes selv om 8 dagers varsel ikke kan gis.

(2)         Alle vedtak gjøres med simpelt flertall.

 

§ 16 Lovendring

(1)         Vedtak om lovendring kan bare gjøres av generalforsamlinger.  For å være gyldig krever vedtaket 2/3 flertall i to på hverandre følgende generalforsamlinger.

 

§ 17 Oppløsning

(1)         Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare gjøres av generalforsamlinger.  For at vedtak om oppløsning skal være gyldig, må forslaget i to på hverandre følgende generalforsamlinger ha oppnådd et stemmetall på 2/3 av antall medlemmer, og de som har stemt mot må være færre enn 15.

 

(2)        Den siste generalforsamling som vedtar oppløsning av foreningen skal også fatte vedtak om disponeringen av foreningens midler.