Studentpris

NGF-prisen gir studenter i inn- og utland en mulighet til ved god innsats å vinne heder, ære og en økonomisk gevinst. Prisen er innstiftet i 1999, og fremtidige vinnere vil bli presentert løpende.

NGF-PRIS FOR BESTE HOVEDOPPGAVE 1999 BLE GITT TIL TO STUDENTER:

"Laster på sikringskonstruksjoner i bergrom"
Guro Grøneng

Hovedoppgaven er et studium av hvordan lastene på en sikringskonstruksjon i en tunnel varierer med materialegenskaper og tid. Problemstillingen er analysert ved hjelp av et forenklet program som etablerer responskurver for sikring og materiale. I tillegg har Grøneng benyttet elementmetodeprogrammet Plaxis for å vurdere hvordan materialegenskaper, avlastningsforhold og tid før installering av sikring påvirker spenningsforholdene rundt en tunnel. Det er også gjort et studium av tunnelstuffens innvirkning på spennings- og deformasjonsbildet rundt tunnelen.

"En undersøkelse av stabilitetsforholdene ved en kvikkleireskråning i Røesgrenda, Verdal"
Roger Kristoffersen

Hovedoppgaven er et bidrag til et fireårig forskningsprosjekt ved Institutt for geoteknikk, NTNU. Prosjektet omfatter stabilitetsforholdene i en skredutsatt kvikkleireskråning i Røesgrenda, Verdal. Det er her gjennomført en omfattende instrumentering for innsamling av geoteknisk informasjon og klimadata. I hovedoppgaven har Kristoffersen utført egne undersøkelser i felt og laboratorium, samt sammenstilt alle tilgjengelige resultater fra tidligere grunnundersøkelser i området. Det er på dette grunnlag utført stabilitetsberegninger for utvalgte profiler, både ved hjelp av klassiske beregningsmetoder og bruk av elementmetodeprogrammet Plaxis.