LBM Statutter

STATUTTER

§ 1 Opprettelse
Laurits Bjerrums minnefond er opprettet av Norsk geoteknisk forening, dels ved egne midler, og dels ved gaver fra private firmaer og offentlige institusjoner, samt fra enkeltpersoner.

§ 2 Formål
Fondets avkastning skal benyttes til å fremme geoteknisk forskning og stimulere det geotekniske miljø ved følgende tiltak:
(a) Laurits Bjerrums ærespris tildeles for et fremragende enkeltarbeid, eller for flere betydelige arbeider som sammen har fremmet faget geoteknikk og fundamentering.
(b) Laurits Bjerrums stipendium benyttes fortrinnsvis til å stimulere yngre, lovende geoteknikere til forskning innen faget.
(c) Laurits Bjerrums minneforedrag holdes av fremstående geoteknikere som inviteres og honoreres.

§ 3 Styre
Fondets midler forvaltes av et styre på 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen i Norsk geoteknisk forening for en periode på 5 år, med mulighet for gjenvalg av de enkelte styremedlemmer én gang. Norsk geoteknisk forenings sekretær, kasserer og revisor fungerer som sådanne også for fondsstyret. Fondsstyret skal holde minst ett møte pr år. Sekretæren innkaller til møtene og deltar i disse.
Fondsstyret tar avgjørelser i alle saker som vedrører bruk av fondets avkastning til ovennevnte formål. Resultatet av avgjørelsene meddeles Norsk geoteknisk forening som skal være arrangør ved minneforedragene og ved utdeling av ærespris og stipendium.

§ 4 Anvendelsesprinsipp
Anvendelsen av fondets avkastning skal så vidt mulig skje i Laurits Bjerrums ånd. Regelmessighet og rutine ved utdelingen bør vike prioritet for originalitet og oppfinnsomhet. Det eksepsjonelle skal honoreres fremfor mengde, og ved de respektive seremonier og tilstelninger skal det legges vekt på å skape særpreg og festivitas.

§ 5 Statuttendringer
Bestemmelsen i disse statutter kan etter år 2000, endres av Norsk geoteknisk forening i henhold til foreningens egne statutter. Fondsstyret skal på forhånd enstemmig ha erklært seg enig i endringsforslagene.

Statutter vedtatt av Norsk geoteknisk forenings generalforsamling 18.09.1973.