NGF Seminar om prøvetaking og laboratorieresultater

NGF seminar om prøvetaking og laboratorieundersøkelser (20-22.5.2014)

Det har i de senere årene vært stort fokus på prøvetaking og prøvekvalitet i geoteknikkbransjen. Dette har delvis sammenheng med strengere krav til dokumentasjon og kvalitet, men også større fokus på utstyrsutvikling og nye prøvetakingsprosedyrer. Seminaret tar sikte på å dekke et bredt spekter av problemstillinger knyttet til prøvetaking av uforstyrrede prøver, fra utstyrsvalg til kriterier for vurdering av prøvekvalitet.

Seminaret retter seg mot både grunnborere, feltingeniører, laboranter og saksbehandlere. Det er ønskelig at deltakerne har interesse for og/eller erfaringer fra prøvetaking i felt til prøvebehandling og testing i laboratoriet. Programmet rommer både tekniske forberedelser og gjennomføring av prøvetaking i felt, samt oppfølging av prøvene i laboratoriet, med fokus på prøvebehandling, lagring, utførelse av forsøk og kvalitetsbedømmelse.

Presentasjoner fra seminaret kan lastes ned her:

0. Program Prøvetaking seminar 2014 (Kortversjon)

1. Sandven – Velkommen

2. Nerland – Krav til forberedelse og valg av utstyr

3.1 Kåsin – Viktige faktorer som påvirker prøvekvaliteten

3.2.1 Kirkevollen – Oversikt prøvetakingsutstyr

4. Sandven – Planlegging av prøvetaking

5. Rundmo – Prøvetaking fra flåte

6. Statens vegvesen – Feltlaboratorium Geomobil 1

7. Kornbrekke – Rutineundersøkelser 

8. Sjursen – Spesialforsøk

9. Nerland – Kontroll og dokumentasjon av prøvekvalitet

10. Sandven – Sammenligning av laboratorieresultater

Sandven – Oppsummering – diskusjonspunkter