NGFs fagdag Grunnvannsproblematikk 6. juni 2019

Møteleder: Ole Tryggestad, Multiconsult – Introduksjon til tema Grunnvannsproblematikk

Du finner PDF av alle foilene her

9:00 9:10 Introduksjon

Vidar Gjelsvik, NGI

9:10 – 9:30 Innledning

Frode Oset, Vegdirektoratet

 • Temaer for dagen
 • Grunnvannsrelaterte problemstillinger

PDF av foilenene

9:30 – 9:50 Grunnvannsproblematikk fra et byggherreståsted

Grete Tvedt, Statens vegvesen og Anne Braaten, Statsbygg

 • Hvordan ivaretas grunnvannsproblematikk i planlegging og bygging?
 • Konsekvensutredning
 • Påvirkning av naboer under bygging
 • Samarbeid, tverrfaglige problemstillinger

PDF av foilene

9:50 – 10:20 Norske grunnforhold og grunnvann – når er det risiko for vannproblematikk?

Kevin Tuttle, Norconsult

 • Vannbalanse og vannbudsjett, det STORE bildet
 • Måling av poretrykk i ulike soner – bruk ved vurderinger (isokart-vannstrømning)
 • Biotas og kulturminners avhengighet til grunnvann
 • Punktering av grunnvannets trykkammer
 • Lukkede akviferer
 • Artesiske trykk
 • Punktering av vannførende lag
 • Andre drenerende faktorer

PDF av foilene

10:20 – 10:30 Diskusjon/Spørsmål
10:30 – 10:45 Kaffepause
10:45 – 11:05 Innledning Regelverk, krav, veiledninger

Carsten Hauser, NGI

 • Vannressursloven og Naboloven
 • Eurocode
 • NGF Byggegropveiledning
 • SVV, Miljø og samfunnstjenlige tunneler
 • SVV håndbok, krav til hydrogeologiske undersøkelser

PDF av foilene

11:05 – 11:35 Verktøykasse for kartlegging

(hydrogeologiske, geofysiske og geotekniske undersøkelser)

Jürgen Scheibz, Multiconsult

 • Detektering vannførende lag
 • Bergbrønner
 • Hydrogeologiske undersøkelser (vanntapsmålinger, pumpetester, borhullslogging, …)
 • Samarbeid geotekniker og hydrogeolog mht. planlegging og utførelse grunnundersøkelser for aktuelle problemstillinger

PDF av foilene

11:35 – 11:45 Diskusjon/Spørsmål
11:45 – 12:45 Lunsj
12:45 – 13:15

Akseptkriterier tettekrav til tunneler

Kristin Holmøy, NGI

 • Ingeniørgeologi, hydrogeologi, geoteknikk, tetteteknikk
 • Tettekrav: tverrfaglig kompetanse og samarbeid
 • Prosjekteksempel

PDF av foilene

13:15 – 13:40
Drenasje til byggegroper

Jenny Langford, NGI

 • Lekkasjescenarier (stag, peler, avdekking berg)
 • Influensavstand
 • Poretrykksenking – vannmengder
 • Eksempel på poretrykksrespons/setningsberegning
 • Prosjekteksempel

PDF av foilene

13:40 – 14:15
Vannproblematikk knyttet til dimensjonering og utførelse av spunt

Tor Georg Jensen, Multiconsult

 • Spuntbelasting, spuntlengde
 • Hydraulisk oppløft
 • Gyngebunn
 • Hydraulisk grunnbrudd
 • Strømningskanaler/piping
 • Wellpoints
 • Tett spunt

PDF av foilene

14:15 – 14:25
Diskusjon/Spørsmål
14:25 – 14:45
Kaffepause
  Tema stabilitet
14:45 – 15:05
Prosjekteksempel: Tosbotnskredet Jean-Sebastien, L’Heureux, NGI

 • Generelt om klima, poretrykk og skråningsstabilitet
 • Årsaksforhold Tosbotnskredet
 • Hydraulisk splitting
 • Lekkasje, poreovertrykk

PDF av foilene

15:05 – 15:20
Prosjekteksempel: Jordskred i Råbygda, Orkanger

Øyvind Høydal, NGI

 • Nedbør, overflatevann og grunnvann
 • Oppkom av vann

PDF av foilene

15:20 – 15:50
Lekkasje og tetting av borhull

Elisabeth Gundersen, Statens vegvesen

 • Grunnundersøkelser, punktering artesisk trykk, erosjon
 • Tetting av borhull, ny prosedyre
 • Prosjekteksempeler: Breivikeidet bru, Fredrikstad

PDF av foilene

15:50 – 16:00
Spørsmål/Diskusjon/Avslutning, Ole Tryggestad