NGF – Medlemsbrev nr. 3, 2018, Oslo 25.4.2018

Til medlemmene                                                                                                                                                                       Oslo, 28. august 2018

 

MEDLEMSBREV NR. 3, 2018

1. Referat fra generalforsamlingen 25. april 2018

Det var 38 personer tilstede med stemmerett.

Innkalling: Godkjent.
Årsberetning: Godkjent.
Regnskap: Godkjent.
Budsjett 2017: Godkjent.

Det ble stilt spørsmål om peleveiledningen og byggegropveileder skal publiseres i 2018 og om det vil bli arrangert kurs. Det bli bekreftet at både publisering og kurs skal finne sted i 2018.

Det ble nevnt at Eurokode 7 komiteen bør inviteres inn i arbeidet med NGF sjekklister. Dette var en glipp og skal rettes opp.

Kontingent 2019

Kontingenten for 2019 vil bli:
Enkeltmedlemmer kr 400,-
Støttemedlemmer I kr 15 000,-
Støttemedlemmer II kr 7 500,-
Støttemedlemmer III kr 2 500,-

Valg:

Forslagene fra Rådgivende utvalg ble godkjent.

Styre:

Vegard Woldsengen, leder (på valg 2020)
Magnus Hagen Brubakk, nestleder (på valg 2019)
Geraldine Sørum, sekretær (på valg 2019)
Sigurd Holo Leikarnes, styremedlem (på valg 2019)
Hanne Ottesen, styremedlem (på valg 2020)
Trude Ørbech, varastyremedlem (på valg 2020)

Rådgivende utvalg:

Magnus Rømoen (på valg 2021)
Grete Tvedt (på valg 2019)
Kristian Aunaas (på valg 2020)

Laurits Bjerrums Minnefond:

Corneliu Athanasiu (på valg 2022)
Frode Oset (på valg 2021)
Kjell Karlsrud (på valg 2023)

Revisorer:

Einar Lyche (på valg 2019)
Kyrre Emaus (på valg 2019)

Vidar Gjelsvik fikk takk for sin innsats:
– Nestleder 2005-2009
– Leder 2010-2011
– Rådgivende utvalg 2012-2018

Årsberetning og regnskap for Laurits Bjerrums Minnefond

Årsberetningen ble muntlig presentert og trykkes i årsheftet. Beretningen og regnskap ble godkjent.

Eventuelt

Styret av LBM har foreslått å legge ned minnefondet og, opprette en NGF komité for Laurits Bjerrum Foredraget. Informasjon var sendt ut ved medlemsbrev 2, 2018. Forslaget fikk ingen stemmer imot. NGFs styret tolker endringen som en «lovendring» og at det skal avgis stemmer i to på hverandre følgende generalforsamlinger. Endringen skal derfor stemmes over igjen på generalforsamlingen i 2019.

2. NGF stipend
Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2018, frist 31. oktober 2018.
Retningslinjer for tildeling av stipendet finnes på: http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=117

3. Årshefte 2017
Dette sendes ut elektronisk via e-post, eventuelt per post til de vi ikke har e-post adresse til.
Mesteparten av informasjonen er allerede sendt ut, eller ligger på NGFs nettsider.

4. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

5. Kurs og konferanser
Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

Husk:
Geoteknikkdagen 23. november 2018

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

 

Geraldine Sørum
Sekretær