NGF – Medlemsbrev nr. 3, 2017, Oslo 23.3.2017

 

Til medlemmene                                                                                                                                                                                                                Oslo, 09.okt. 2017

 

MEDLEMSBREV NR. 3, 2017

1 Referat fra generalforsamlingen 23. mars 2017

Det var 48 personer tilstede.
Innkalling: Godkjent.
Årsberetning: Godkjent.
Regnskap: Godkjent.
Budsjett 2017: Godkjent.

Økonomiske disposisjoner i 2017, frem til generalforsamlingen, er relatert til «Eldres Dag», hvor deltagelse var ca. 130 personer i Oslo og ca. 30 personer i Trondheim.

Kontingent 2018

Kontingenten for 2018 vil bli:
Enkeltmedlemmer kr 400,-
Støttemedlemmer I kr 15 000,-
Støttemedlemmer II kr 7 500,-
Støttemedlemmer III kr 2 500,-

Valg:

Forslagene fra Rådgivende utvalg ble godkjent.

Styre:

Magnus Rømoen, leder (på valg 2018)
Magnus Hagen Brubakk, nestleder (på valg 2019)
Geraldine Sørum, sekretær (på valg 2019)
Sigurd Holo Leikarnes, styremedlem (på valg 2019)
Vegard Woldsengen, styremedlem (på valg 2018)
Hanne Ottesen, varastyremedlem (på valg 2018)

Rådgivende utvalg:

Vidar Gjeldsvik, formann (på valg 2018)
Grete Tvedt (på valg 2019)
Kristian Aunaas (på valg 2020)

Laurits Bjerrums Minnefond:

Corneliu Athanasiu (på valg 2022)
Frode Oset (på valg 2021)
Kjell Karlsrud (på valg 2018)

Revisorer:

Einar Lyche (på valg 2018)
Kyrre Emaus (på valg 2018)

Følgende fikk takk for sin innsats:

– Steinar Nordal, LBM 2002 – 2017
– Inger Marie Müller, revisor 2010 – 2017
– Tor Løken, revisor 2008 – 2017

Årsberetning og regnskap for Laurits Bjerrums Minnefond

Årsberetningen og regnskap ble godkjent.

Eventuelt

Robert de Bruin hadde meldt to saker som han ønsket tatt opp:

Publisering av artikler fra NGM 2008 på nettet.
Det var ikke avklart med forfatterne i forkant av NGM 2008 om publisering på nettet. Proceedings er tilgjengelig i trykket versjon, så artiklene er på ingen måte borte. Det tas til etterretning at NGM 2012 og NGM 2016 er tilgjengelig elektronisk, og det forventes at NGM arrangementer fremover vil gjøre tilsvarende.

Sen tilbakemelding om foredrag til Geoteknikkdagen.

Det oppleves at styret bruker for lang tid å velge ut foredrag til Geoteknikkdagen. I 2016 ble fristen for forslag forlenget med ca. en måned, på grunn av for få forslag. Dette igjen ga en ubalanse i tiden foredragsholdere hadde til å skrive artikkel, ca. 3 måneder ift ca. 2 måneder styret brukte til å sette sammen programmet. Kommentaren tas til etterretning og styret vil purre innlegg for 2017 i god tid før fristen går ut, fremfor å forlenge fristen.
Etterskrift: For 2017 var fristen for forslag satt til 29. mai 2017, uten å endre fristen. Program for Geoteknikkdagen ble godkjent på styremøte 6. juni 2017, og alle som hadde levert forslag fikk tilbakemelding i løpet av et par dager etter.

Under generalforsamlingen kom det opp følgende spørsmål:

Hvorfor er budsjett for Eldres Dag og Yngres Dag så forskjellige?

Styret anser begge arrangementer som like viktige. Komitéen for Yngres Dag oppfordres å komme med budsjettønsker for 2018 budsjettet.

2 NGF stipend

Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2017, frist 31. oktober 2017.
Retningslinjer for tildeling av stipendet finnes på:
http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=117

3 Årshefte 2016

Denne sendes ut elektronisk via e-post eventuelt per post til de vi ikke har e-post adresse til. Mesteparten av informasjonen er allerede sendt ut eller ligger på NGFs nettsider. Medlemslisten er ikke lagt ved denne gangen, da vi ikke ønsker at den kommer på avveie ved å distribuere den elektronisk.

4 Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

5 Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

NGF arrangerer følgende i høst:
Kurs i permanente støttekonstruksjoner, 9.-10. november 2017
Geoteknikkdagen 24. november 2017

6 Publikasjoner og korrigeringer

Vi gjentar informasjon gitt tidligere, om at det finnes et korrigendum til Peleveiledningen 2012. Den finnes her:
http://www4.databasehuset.no/ngf/wp-content/uploads/2015/06/Korrigendum-Peleveiledningern-2012_rev00.pdf

Samtidig gjør vi oppmerksom på at SVV legger ut trykkfeillister ifm sine håndbøker, se
www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handbøker.

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

 

Geraldine Sørum
Sekretær