NGF – Medlemsbrev nr. 2, 2020, Oslo 17.3.2020

Til medlemmene                                                                                                                                                                           Oslo, 17. mars 2020

MEDLEMSBREV NR. 2, 2020

1. NGFs generalforsamling

Planlagt generalforsamling i NGF (31. mars 2020) er besluttet utsatt pga coronaviruset. Vi håper
å kunne gjennomføre Når telen går og generalforsamlingen i begynnelsen av mai 2020. Foreløpig
har vi satt av torsdag 7. mai 2020 som ny dato, men oppdatert informasjon vil bli gitt.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

1. Styrets årsberetning
2. Regnskap for 2019
3. Økonomiske disposisjoner etter årsskiftet med budsjett for 2020
4. Fastsettelse av kontingent for 2021
5. Valg av leder, nestleder, ett styremedlem og varastyremedlem
6. Valg av medlem til NGFs rådgivende utvalg
7. Valg av revisor og varamann
8. Avslutnings beretning og regnskap for Laurits Bjerrums Minnefond
9. Eventuelt innkomne forslag

Ad. pkt. 4:

Styret foreslår følgende kontingent for 2021: kr 400,- for enkeltmedlemmer, kr 15.000,- for
støttemedlemmer klasse I, klasse II kr 7500,- og klasse III kr 2500,-.

Ad. pkt. 5, 6 og 7:

Rådgivende utvalg har avgitt følgende innstilling til valg av tillitspersoner som er forespurt og
har sagt seg villige:

 

NGFs styre:

 • Leder Magnus Hagen Brubakk (ny)
 • Nestleder Hanne Ottesen (ny, på valg 2021)
 • Styremedlem Sigurd Holo Leikarnes (på valg 2021)
 • Styremedlem: Trude Ørbech (ny)
 • Sekretær: Carsten Hauser (på valg 2021)
 • Varastyremedlem: Ragnhild Saarem (ny)

Rådgivende utvalg:

 • Magnus Rømoen (på valg 2021)
 • Vegard Woldsengen (på valg 2023)
 • Toril Wiig (på valg 2022)

Revisorer:

 • Arne Engen (ny)
 • Lars Mørck (ny)

2. Årsberetning og regnskap for 2019

Årsberetning og regnskap for 2019 er vedlagt og vil bli inkludert i årshefte som sendes ut i
etterkant. Revidert regnskap presenteres på generalforsmalingen. En sammenligning av budsjett
og regnskap er vedlagt for informasjon.

3. Budsjett 2020

Styrets forslag er vedlagt.

4. Sluttberetningen og regnskap for LBM

Sluttberetningen og regnskapet vil bli presentert på generalforsamlingen, og inkludert i årshefte
som sendes ut i etterkant.

5. Program

Følgende aktiviteter planlegges:

 • 7. mai: Generalforsamling og Når telen går. (Foreløpig dato!)
 • 27. okt.: Kurs og årsmøte til geosyntetkomitéen
 • 27. nov.: Geoteknikkdagen m/Bjerrum foredrag.

Informasjon legges ut på NGFs websider når detaljene er avklart.

6. Geoteknikkdagen 2020

Send gjerne inn forslag til artikler til ngf@ngi.no.

7. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

8. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

9. Pensjonister

Vi minner om at det i NGF’s lover står at «medlemmer over den alminnelige pensjonsalder ikke
skal betale kontingent, såfremt de har minst 10 år s medlemskap.» Ta kontakt med Christine Øien, mob. 975 14 207 / email coi@ngi.no, dersom du omfattes av dette,
og ønsker å benytte muligheten.

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING
Carsten Hauser
Sekretær
Vedlegg:
Årsberetning for 2019
Regnskap for 2019
Sammenligning budsjett og regnskap 2019
Budsjett 2020