NGF – Medlemsbrev nr. 2, 2017, Oslo 7.3.2017

Til medlemmene                                                                                                                                                                                                       Oslo, 7. mars 2017

 

MEDLEMSBREV NR. 2, 2017

1. Innkalling til NGFs generalforsamling

Det innkalles herved til generalforsamling i NGF.

Torsdag 23. mars 2017, hos Norconsult, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

På grunn av matbestilling ber vi om påmelding til Christine Øien, coi@ngi.no innen 21. mars 2017.

Programmet er som følger:

kl. 12.00 Når telen går 2017, NGFs vårseminar
kl. 14.30 Generalforsamling
kl. 15.45 Vårseminar fortsetter

DAGSORDEN

1. Styrets årsberetning
2. Regnskap for 2016
3. Økonomiske disposisjoner etter årsskiftet med budsjett for 2017
4. Fastsettelse av kontingent for 2018
5. Valg av nestleder, ett styremedlem og sekretær
6. Valg av medlem til NGFs rådgivende utvalg
7. Valg av revisor og varamann
8. Valg av medlem til Laurits Bjerrum Minnefond
9. Årsberetning og regnskap for Laurits Bjerrums Minnefond
10. Eventuelt innkomne forslag

Ad. pkt. 4:

Styret foreslår følgende kontingent for 2018: kr 400,- for enkeltmedlemmer, kr 15.000,- for støttemedlemmer klasse I, klasse II kr 7500,- og klasse III kr 2500,-.

Ad. pkt. 5, 6, 7 og 8:

Rådgivende utvalg har avgitt følgende innstilling til valg av tillitsmenn som er forespurt og har sagt seg villige:

NGFs styre:

Leder Magnus Rømoen (på valg 2018)
Nestleder Magnus Hagen Brubakk (gjenvalg)
Styremedlem Sigurd Holo (gjenvalg)
Styremedlem: Vegard Woldsengen (på valg 2018)
Sekretær: Geraldine Sørum (gjenvalg)
Varastyremedlem: Hanne Ottesen (på valg 2018)

Rådgivende utvalg:

Vidar Gjelsvik (på valg 2018)
Kristian Aunaas (gjenvalg)
Grete Tvedt (på valg 2019)

Revisorer:

Avklares på generalforsamlingen

LBM:

Corneliu Athanasiu (ny)
Kjell Karlsrud (på valg 2018)
Frode Oset (på valg 2021)

2. Årsberetning og regnskap for 2016

Årsberetning og regnskaper for 2016 er vedlagt og vil bli inkludert i årshefte som sendes ut i
etterkant. En sammenligning av budsjett og regnskap er vedlagt for informasjon.

3. Budsjett 2017

Styrets forslag er vedlagt.

4. Årsberetningen og regnskap for LBM

Årsberetningen og regnskapet for 2016 vil bli presentert på generalforsamlingen, og inkludert i
årshefte som sendes ut i etterkant.

5. Program

Følgende aktiviteter planlegges:
• 23. mars Når telen går, samt generalforsamling
• 4. mai Yngres Dag
• Juni Befaring – ikke avklart
Informasjon legges ut på NGFs websider når detaljene er avklart.

6. XVII ECSMGE

Våre islandske kollegaer inviterer til den XVII ECSMGE, 1. – 9. september 2019. Mer informasjon på www.ecsmge-2019.com.

7. Geoteknikkdagen 2017

Om ECSMGE virker langt fram, så kommer Geoteknikkdagen til høsten. Send gjerne inn forslag til artikler til ngf@ngi.no.

8. Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no

9. Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!

 

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

Geraldine Sørum
Sekretær

 

 

Vedlegg:

Innkalling til Vårseminar

Laurits Bjerrum Foredraget komite

Når telen går 2017

program når telen går

Årsberetning 2016
Sammenligning budsjett og regnskap 2016
Budsjett 2017
Flyer XVII ECSMGE 2019

 

Resultat og balanse-NGF

Revisjonsrapport-NGF styretsberetning