Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg

Årsberetning 2015

Formål:

Rådgivende utvalgs mandat er beskrevet i NGF’s lover:

  1. Utvalget skal virke som et råd for styret, samt som valgkomité.
  2. Utvalget skal gi innstilling til valg til alle verv som skal besettes ved valg på den ordinære generalforsamling, samt til utnevnelse av æresmedlemmer. Innstilling til valg skal være styret i hende innen 1. februar, og skal inntas i innkallingen til ordinær generalforsamling.

Sammensetning:

Rådgivende utvalgs sammensetning i 2015 er som følger:

Medlem Firma/institusjon Funksjon Valgt i perioden
Arne Engen Norconsult Leder 2013-2016

(3 år)

Vidar Gjelsvik NGI Medlem 2015-2018

(3 år)

Kristian Aunaas Statens vegvesen Medlem 2014 – 2017 (3 år)

Aktiviteter i siste år:

Rådgivende utvalg var invitert til og deltok på NGFs styremøte 6. mai 2015, hvor blant annet program for Geoteknikkdagen 2015 ble diskutert.

Videre har rådgivende utvalg kommet med innstilling til kandidater til NGFs styre, revisorer, Laurits Bjerrums Minnefond og rådgivende utvalg i forbindelse med valg ved årets generalforsamling. Rådgivende utvalg har avholdt ett møte 14. desember 2015 hos Norconsult, hvor blant annet kandidater til valg ble diskutert.

Oppdat. April 2016