Geotekniske komiteer av Standard Norge

SN/K 066        Geoteknisk prosjektering – Speilkomite for CEN/TC 250/SC 7 Eurokode 7

Formål:

Følge arbeidet med oppdatering og revisjon av Eurokode 7.

 

Sammensetning i 2016:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Astri Eggen Veidekke Leder
Frode Oset Statens vegvesen Medlem
Margareta Viklund Jernbaneverket Medlem
Roger Olsson Statkraft Medlem
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem
Olav Hval Multiconsult Medlem
Carsten Hauser NGI Medlem
Fritz Nowacki NGI Medlem
Svein Torsøe Skanska Medlem
Morten Lund Standard Norge Sekretær

 

Aktiviteter:

Det er avholdt 3 møter i 2016, samt at leder og sekretær har deltatt på et møte i CEN i Leuven, Belgia.

 

Komiteen følger norsk deltakelse i arbeidsgrupper i CEN/TC 250/SC 7. Det er norsk deltakelse i følgende arbeidsgrupper:

WG1/TG2 -General rules – Asti Eggen

WG1/TG3 – Rock mechanics – Roger Olsson

WG1/TG4 – Dynamic design – Amir Kaynia

 

WG3/TG3 – Pile foundations – Arne S. Simonsen

WG3/TG4 – Retaining structures – Astri Eggen

WG3/TG5 – Anchors – Arne S. Simonsen

 

Det har vært arbeidet med oppdatering av nasjonalt tillegg til Eurokode 7, del 1 som følge av nytt kapittel om ankere. Dette ble fastsatt før sommeren 2016.

 

I tillegg har komiteen deltakelse i en nordisk samarbeidsgruppe som skal speile Eurokode 7-arbeidet med et felles nordisk utgangspunkt. Her deltar foruten Norge, også Sverige, Danmark, Finland og Island. Gruppen holder to møter i året. Her har Astri Eggen, Arne S. Simonsen, Frode Oset, Roger Olsson, Knut Ronold (DNV GL) og Morten Lund fra SN/K 066 deltatt i 2016.

 


 

SN/K 081        Geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser

Formål:

Revidere og utarbeide norske standarder innen området, deriblandt NS 3420 del D.

Speilkomite til CEN/TC 341 – Geotechnical Investigation and Testing og ISO/TC 182 – Geotechnical Investigation and Testing.

 

Sammensetning i 2016:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Kristoffer Kåsin NGI Leder
Kristian Heurlin DNV GL Medlem
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem
Rolf Sandven Multiconsult Medlem
Even Øiseth Rambøll Medlem
Ole Kirkevollen Statens vegvesen Medlem
Rune Dyvik NGI Medlem
El Hadj Nouri Statens vegvesen Medlem
Magne Bonsaksen Norconsult Medlem
Morten Lund Standard Norge Sekretær

 

Aktiviteter:

Det er avholdt 3 møter i 2016, hvorav et i en arbeidsgruppe for utarbeidelse av NS 8020, med krav til utførende av grunnundersøkelser. I tillegg har leder og sekretær deltatt på et felles møte i CEN og ISO i Zürich, Sveits.

 

Komiteen følger norsk deltakelse i arbeidsgrupper i CEN og ISO:

  • Det har i 2016 vært norsk deltakelse i 4 arbeidsgrupper i CEN/TC 341; WG1 – «Drilling and sampling methods and groundwater measurements» med Rolf Sandven, WG2 – «Cone and piezocone penetration tests» med Tom Lunne, WG4 – «Testing og geotechnical structures» med Arne S. Simonsen og WG6 – «Laboratori tests on soils” med Runr Dyvik.
  • Det har i 2015 vært norsk deltakelse i 1 arbeidsgruppe i ISO/TC 182; WG2 – «Monitoring in Geotechnical Engineering» med Arne S. Simonsen.

 

I tillegg har komiteen deltakelse i en nordisk samarbeidsgruppe som skal speile Eurokode 7-arbeidet med et felles nordisk utgangspunkt. Her deltar foruten Norge, også Sverige, Danmark, Finland og Island. Gruppen holder to møter i året. Her har Liv Hamre, Arne S. Simonsen, Kristian Heurlin og Morten Lund deltatt fra SN/K 081 i 2016.

 

Det har vært arbeidet i en egen arbeidsgruppe med utarbeidelse av en egen norsk standard NS 8020, med krav til utførende av grunnundersøkelser. Denne ble fastsatt før sommeren 2016.

 

 

SN/K 416        NS 3420, del G – Grunnarbeider – del 2

Formål:

Revidere NS 3420 del G.

 

Sammensetning i 2016:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
John Petter Holtmon Entreprenørservice Medlem
Helen Andersson Huth & Wien Eng. Medlem
Astri Eggen Veidekke Medlem
Gunvor Bårdvik NGI Medlem
Gjermund Walby Kynningsrud Fundamentering Medlem
Anders Østbye Eknes Norconsult Medlem
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem
Andreas Berger Multiconsult Medlem
Frode Oset Statens Vegvesen Medlem
Steinar Giske Statens Vegvesen Medlem
Inge Solberg Rambøll Medlem
Geir Veslegard Hallingdal Bergboring Medlem
Ingunn Veimo Structor Medlem
Kim Rudolph-Lund Sweco Medlem
Einar Østhassel MEF Medlem
Roalf Kveim Sør Norsk Boring Medlem
Jan Øivind Holdhus Cowi Medlem
Rikard Lie Østfold brønnboring Medlem
Morten Lund Norconsult/Standard Norge Leder/Sekretærbistand
Tom Erik Larsen Standard Norge Sekretær

 

Aktiviteter:

I forbindelse med revisjonsarbeidet av NS 3420 Del G er det avholdt 9 møter i 2016.

Det er også arbeidsgrupper underlagt SN/K 416 som følger med på arbeidet i:

  • CEN/TC 288 – Execution of special geotechnical works;
  • CEN/TC 189 – Geosynthetics;
  • ISO/TC 221 – Geosynthetics.

 

Det avholdes ikke jevnlige møter i disse arbeidsgruppene.
CEN/TC 288 utarbeider separate utførelsesstandarder for ulike konstruksjoner som slissevegger, forankringer, borede peler, mikropeler, spuntvegger, fortrengningspeler, dypstabilisering, grunnforsterkning ved dypkomprimering, armert jord, injisering og jetinjisering.

Det er planlagt oppstart på oversettelse av NS-EN 1536 og NS-EN 1537 i 2017 og søkt finansiering fra NGF (noe som ble innvilget i 2017).

CEN/TC 189 arbeider med standarder for terminologi, prøving, bestandighet og produktstandarder for geotekstiler og membraner.

ISO/TC 221 følger arbeidet i CEN og mange av prøvningsstandardene baseres på tidligere ISO-standarder.

SN/K 415/AG3

Formål:

Speilkomite til CEN/TC 396 – Earthworks.

 

Sammensetning i 2016:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Arne Schram Simonsen Multiconsult Leder
Ola Ellingbø Norconsult Medlem
Frode Oset SVV Medlem
Harald Sakshaug NVE Medlem
Bernt Jøran Reinholtsen Secora Medlem
Geir Berntsen SVV Medlem
Jan Vaslestad SVV Medlem
Rolf Sandven Multiconsult Medlem
Nils Smetbak Hæhre entr. Medlem
Margareta Viklund Jernbaneverket Medlem
Tom Erik Larsen Standard Norge Sekretær

 

Aktiviteter:

Det er under utarbeidelse en ny standard for krav til utførelse og gjennomføring av grave- og fyllingsarbeider og prøvingsmetoder for kontroll. Det europeiske arbeidet er organisert i fem arbeidsgrupper og vi har norsk deltakelse i samtlige av dem. Følgende arbeidsgrupper har vært operative:

 

  • WG 1 Prinsipper for anleggs og grunnarbeider
  • WG 2 Klassifisering av gravemasser
  • WG 3 Utførelse av grave- og fyllingsarbeider (derunder også fylling i sjø)
  • WG 4 Prøvingsmetoder for kvalitetskontroll
  • WG 5 Fyllinger i vann (mudring, deponi fra gruver)

 

Standardutkastene prEN 16907 del 1 – 6 var ute til høring i starten av 2016 med positivt avstemmingsresultat. De forskjellige arbeidsgruppene har deretter arbeidet med en gjennomgang av de innkomne høringskommentarene før dokumentene klargjøres for utsendelse til «Formal vote» (siste endelige avstemming). Forslagene vil mest sannsynlig bli lagt ut til «Formal vote» i siste del av 2017, evt. starten av 2018.

 

SN/K 064        Eurokode – Speilkomite for CEN/TC 250/SC 10, EN 1990

Formål:

Følge arbeidet med oppdatering og revisjon av EN 1990.

 

Geoteknisk deltakelse:

Astri Eggen, Veidekke

 

Sekretær i Standard Norge har vært Vivian Meløysund.

 

Aktiviteter:

Det er ikke avholdt møter i 2016.

 

Nasjonalt tillegg til NS-EN 1990 ble fastsatt sommeren 2016.