Peleveiledningskomiteen

Den norske Pelekomité

 

Årsberetning 2016

 

Formål:

Pelekomitéen skal:

 

  • Representere det norske fagmiljøet innenfor peling. Sammensetningen av komitéen skal gjenspeile dette.

 

  • Initiere forskning og utvikling på peler og nye fundamenteringsmetoder

 

  • Bidra til standardiseringsarbeid

 

  • Holde kontakt med pelemiljøer i andre land

 

  • Arrangere pelekurs i samarbeid med NGF

 

  • Utarbeide og utgi Peleveiledningen

 

Sammensetning:

 

Pelekomitéens sammensetning har i 2016 vært som følger:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon

 

Arne Eigeland Multiconsult Leder
Andreas Andenæs Multiconsult Sekretær
Terje Strømme Multiconsult Sekretær (vikar fra desember)
Arne Schram Simonsen Multiconsult Mentor
Stig Eriksen Kynningsrud Fundamentering Medlem
Gunhild Hennum Norconsult Medlem
John Petter Holtmon Entreprenørservice Medlem
Torbjørn Johansen Geovita Medlem
Kjell Karlsrud NGI Medlem
Lars Narvestad Aas-Jakobsen Medlem
Frode Oset Vegdirektoratet Medlem

 

Andreas Andenæs gikk ut i permisjon fra desember 2016 og vil være borte frem til sommeren 2017. Terje Strømme vil vikariere som sekretær i perioden.

 

Aktiviteter i 2016:

 

Peledagen 2016 var den første i sitt slag og ble arrangert i samarbeid med NGF i september.

 

Målet med Peledagen er å samle og engasjere aktører fra hele bransjen. Det vil si å inkludere byggherrer, prosjekterende, utførende og leverandører.

 

Pelekomitéen var ansvarlig for det faglige programmet og hadde fire arbeidsmøter gjennom året. Responsen var overveldende, og arrangementet ble raskt fulltegnet med 140 deltakere. Deltakerlisten viste at det var god bredde fra hele pelebransjen. Dessverre var antallet påmeldte større enn kapasiteten, og flere interesserte måtte ta til takke med plass på venteliste. Pelekomitéen vil med dette rette en stor takk til alle bidragsytere. Peledagen er et arrangement som frister til gjentakelse.

 

Det har vært avholdt tre ordinære møter i komitéen i 2016. Hovedfokus har vært idemyldring for revisjon av Peleveiledningen 2018. En revidert kapittelmatrise med ansvarlige kapittelforfattere er etablert. Arbeid med ny skrivemal for Peleveiledningen er også blitt påbegynt. I tillegg sendte pelekomitéen ut en spørreundersøkelse om Peleveiledningen rett etter Geoteknikkdagen 2016. Over 100 personer svarte på undersøkelsen. Komitéen takker for alle tilbakemeldinger og innspill.

 

Av standardiseringsarbeid har representanter fra pelekomiteen vært involvert i flere arbeidsmøter for NS3420, samt deltatt i speilgruppe for revisjon Eurokode 7, kapittel 7 Peler.

 

Komitéens medlemmer er aktive i det norske pele- og geoteknikkmiljøet. Flere av medlemmene har vært delaktige i NGF kurskomiteer og foredragsholdere i 2016 for kursene Geotekniske dimensjoneringsparametere og Geotekniske prosjekterings- og utførelsesstandarder.

 

Pelekomitéen har også en representant hos Geofuture II – Modul peler.

 

Kontakt pelekomitéen

 

Pelekomitéen har e-postadresse: peleveiledningen@multiconsult.no

 

Det presiseres at peleveiledningens postkasse ikke har noen supportfunksjon, men den er ment som en kanal der NGF-medlemmer kan sende inn trykkfeil, korreksjoner, evt. mangler, innspill og kommentarer til Peleveiledningen 2012, samt ønske om emner som komitéen skal behandle i sitt videre arbeid. Revisjonsarbeid med Peleveiledningen 2018 er i gang.