Frost i jord komiteen

Formål:

Komiteens formål er:

 • å øke vår kunnskap om frostens art og utbredelse og dens effekt på geomorfologi og menneskelige aktiviteter
 • bidra til miljømessig og teknisk gode løsninger for infrastruktur og samfunnsutvikling i kalde strøk.
 • bidra til internasjonalt arbeid gjennom International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) sin tekniske komite TC216 og gjennom International Permafrost Association (IPA). Komiteen vil fungere som” the Norwegian Adhering Body” i IPA Council.

2020/2021

På grunn av Korona-pandemien var det minimal aktivitet i komiteen i 2020, og frostdagen måtte utgå. Me håper smittesituasjonen vil gjere det mogleg å arrangere frostdagen 2021 tilnærma som vanleg, og den vil då verte avholdt i Trondheim.

Styret for 2021 består av:

Leder: Johanna L. Rongved, Instanes AS

Sekretær: Kjell Arne Skoglund, SVV

Styremedlem: Graham Gilbert, NGI

Planer for 2020

 • Det var enighet i Frost i jord komitéen om at satsing på en årlig Frostdag er ønskelig aktivitet. Frostdagen har de siste to årene vært arrangert på NGI i Oslo, og vil derfor i 2020 legges til SVV sine lokaler i Trondheim.
 • Arne Instanes vil representere komitéen i IPA-møtet under TICOP 2020 som avholdes i Kina i juni 2020.
 • Styret vil også undersøke mulighetene for forskningsbevilgning for en revisjon av Frostsikring mot teleskader, etter forespørsel på Årsmøtet 2019.
 • Det er ønske om et nytt frostsikringskurs i 2021, og komitéen vil starte samarbeid med NGF om dette i løpet av 2020.

Årsberetning for 2019

Sammensetning i 2019:

 Medlem

Firma/institusjon

Funksjon

1.       Kjersti G Gisnås

NGI

Leder

2.       Johanna Rongved

Instanes AS

Sekretær

3.       Kjell Arne Skoglund

Statens vegvesen

Styremedlem

4.       Ketil Isaksen

Meteorologisk institutt

Medlem

5.       Rune Ødegaard

NTNU i Gjøvik

Medlem

6.       Øystein Myhre

Vegdirektoratet

Medlem

7.       Geir Berntsen

Statens vegvesen

Medlem

8.       Anne-Lise Berggren

Geofrost

Medlem

9.       Arne Instanes

Instanes AS

Medlem

10.   Anne Gunn Rike

Standard Norge

Medlem

11.   Even Øiseth

Rambøl

Medlem

12.   Lars Mørk

Multiconsult

Medlem

13.   Elena Scibilia

NTNU

Medlem, valgkomité

14.   Jostein Aksnes

Statens vegvesen

Medlem, valgkomité

15.   Mari Bueide

Multiconsult

Medlem

16.   Ivar Berthling

Norges forskningsråd

Medlem

17.   Reza Babadi

Sweco

Medlem

18.   Tatek Fekadu Yideti

Statens vegvesen

Medlem

19.   Tore Valstad

NGI

Medlem

20.   Inge Hoff

NTNU

Medlem

21.   Benoit Loranger

NTNU

Medlem

22.   Graham Gilbert

NGI

Medlem

23.   Lorenzo Cicchetti

Multiconsult

Medlem

Aktiviteter i 2019:

Det ble avholdt 8 styremøter 2019. Disse ble gjennomført som Skype-møter mellom Trondheim, Bergen og Oslo.

Hovedsaker gjennom året har vært:

 • Planlegging og gjennomføring av Frostdagen 19. november 2019 hos NGI i Oslo.
 • Oppdatering av medlemslisten og opptak av nye medlemmer
 • Drift og oppdatering av nettsiden med relevant informasjon (fij.no)

Det var 50 påmeldte og 47 fremmøtte på Frostdagen 2019 på NGI i Oslo. I tillegg fulgte 6 personer møtet fra NGI i Trondheim. Det ble holdt 10 foredrag, årsmøte og felles lunsj på NGI. Årsmøte ble avholdt i forlengelse av lunsjen, med 20 fremmøtte. Etter Frostdagen ble 16 av de fremmøtte med til Egon Ullevål for felles middag.

Program Frostdagen 19/11-2019

1.       Idun Eiken: An experimental study of thermal properties and the influence on the ground thermal regime in permafrost soil

2.       Graham Gilbert, NGI: Application of cone penetration testing in permafrost

3.       Kjersti Gisnås, NGI: Tre tiår med dype permafrostfrosttemperaturer i Longyearbyen og Svea

4.       Arne Instanes, Instanes AS: Svalbard Globale Frøhvelv – Rehabilitering av adkomsttunnel 2018-2019

5.       Anne Lise Berggren, GEOFROST: Svalbard Globale Frøhvelv – Grunnfrysing som hjelpemiddel ved rehabiliteringen

6.       Paula Hilger, NGU/UiO: Rock-slope failures in Norway – temporal development and climatic conditioning

7.       Inge Hoff, NTNU: Frost protection of roads and railways

8.       Kjell Arne Skoglund: Endringer i krav til frostdimensjonering av veg

9.       Jostein Aksnes, Statens vegvesen: Modellering basert på data fra forsøksfelt sør for Trondheim

10.    Ingunn Glenjen, Statens vegvesen: Frostsikring/finrensk i tunnel –  E39 Svegatjørn-Rådalprosjektet

Referat Årsmøte 19/11-2019

20 fremmøtte.

 1. Åpning. Arne Instanes holdt minneord om Gisle Håland som døde i 2019. Gisle har i en årrekke vært svært engasjert i Frost-i-jord komitéen.
 2. Innkalling og sakliste godkjent uten innvendinger.
 3. Jostein ble valgt som møteleder, Kjersti referent.
 4. Jostein la frem Årsmeldingen, se over. Godkjent uten innsigelser.
 5. Regnskap og budsjett

Totalpris for IPA er 7500 € fordelt på 2 representanter. FiJ har tidligere betalt 2500 € og UiO 5000€. Vi har avtalt å dele dette likt fra nå av.

 1. Fastsette 2-årig rullerende arbeidsplan:
 • Vedlikeholde og oppdatere nettside
 • Følge opp medlemsliste
 • Frostdagen
  • I forbindelse med geoteknikkdagen?
 • Frostkurs 2021
 • NGF-styret har en videreutdanningskomité for kurs, de legger inn Frostkurs hvert 3. år. Styret følger opp kommunikasjonen mot denne komitéen for arrangering av Frostkurs (info fra Vidar Gjelsvik).
 • Burde vi lage en ny versjon av «Sikring mot teleskader» – styret vil undersøke muligheter for å få til et slikt arbeid i 2020.
 • Det er enighet om at Frostdagen per i dag er den mest ønskede aktiviteten fra Frost i jord komitéen. Dette fungerer bra, og er et fint møtepunkt for fagmiljøene innen frostproblematikk.
 1. Valg av styre og valgkomite:

Jostein går ut av styret. Kjell Arne Skoglund, SVV, ble valgt som ny representant. Jostein går inn i valgkomitéen sammen med Elena.

FiJs mandat er (sitat): søke å øke vår kunnskap om frostens art og utbredelse og dens effekt på geomorfologi og menneskelige aktiviteter. Bidra til miljømessig og teknisk gode løsninger for infrastruktur og samfunnsutvikling i kalde strøk.

FiJ skal bidra til internasjonalt arbeid gjennom International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) sin tekniske komite TC216 og gjennom International Permafrost Association (IPA). Komiteen vil fungere som” the Norwegian Adhering Body” i IPA Council.

Sammensetning:

Styret har siste år bestått av:

Leder: Elena Scibilia, NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk Styremedlem: Kjersti Gisnås, NGI

Sekretær: Jostein Aksnes, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 

Frost i jord komitéens sammensetning er som følger:

 

Medlem

Firma/Institusjon

Funksjon

Gisle Haaland

Statoil

Medlem

Ketil Isaksen

Meterologisk institutt

Medlem

Rune Ødegaard

NTNU i Gjøvik

Medlem

Øystein Myhre

Vegdirektoratet

Medlem

Geir Berntsen

Statens vegvesen

Medlem

Anne-Lise Berggren

Geofrost

Medlem

Arne Instanes

Instanes AS

Medlem

Anne Gunn Rike

Standard Norge

Medlem

Even Øiseth

Rambøll

Medlem

Lars Mørk

Multiconsult

Medlem

Kjell Arne Skoglund

SVV

Medlem

Mari Bueide

Multiconsult

Medlem

Aktiviteter i 2018:

Det ble avholdt 8 styremøter 2018. Disse ble gjennomført som Skype-møte mellom Trondheim og Oslo.

Hovedsaker gjennom året har vært:

 • Frostsikringskurs 7.-8. februar 2018 på Hamar. Kurset hadde 72 deltakere og fikk gjennomgående positive tilbakemeldinger. Det var en egen kurskomite som hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av kurset og de gjorde en strålende
 • Drift av nettsida til komitéen, no
 • Planlegging og gjennomføring av Frostdagen 10. september 2018 hos NGI i

Program, Frostdagen 2018

kl. 9:30 – 10:00

Coffee and registration

Seasonal frost

kl. 10:00 – 10:10

Welcome

kl. 10:10 – 10:30

Yunsup Shin, NGI: Experimental study on the influence factors of frost heave soil

kl. 10.35 – 10.55

Benoit Loranger, NTNU: Frost heave tests and segregation potential of crushed rock material

kl. 11:00 – 11:20

Amin Zeinali, LTU Frost Action in Soils (Laboratory Investigations)

kl. 11:20 – 11:40

Coffee break

kl. 11:40 – 12:00

Jostein Aksnes, SVV: Endringer i krav til frostsikring av norske veger

kl. 12:05 – 12:25

Elena Scibilia, NTNU: Road and railway test sites in Røros: updates from two winters 2016/17 and 2017/18 (FROST project)

kl. 12:30 – 13:15

Lunch

Permafrost

kl. 13:15 – 13:35

Ketil Isaksen, MET: Permafrostovervåkning og klimaendringer på Svalbard

kl. 13:40 – 14:00

Graham Gilbert, PostDoc NGTS: NGTS Svalbard: Long-term geotechnical testing in frozen soils

kl. 14:05 – 14:25

Arne Instanes/Johanna L. Rongved, Instanes AS: Forventede klimaendringers langsiktige konsekvenser for bygging og forvaltning på Svalbard

kl. 14:30 – 14:45

Coffee break

kl. 14:45 – 15:05

Marte Sundby Nybo, Norconsult: En eksperimentell studie av ufrosset vanninnhold i frossen jord

kl. 15:10 – 15:30

Kristin Sæterdal Myhra, UiO: CryoWALL – Stability of frozen rock walls

kl. 15:35 – 15:50

Sum up + updates from IPA and EUCOP