Grunnundersøkelseskomite

Grunnundersøkelsekomiteen

Årsberetning 2018

Formål:

Grunnundersøkelseskomiteens formål er:

  • Overvåke utviklingen innen geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser nasjonalt og internasjonalt
  • Utvikle og revidere retningslinjer for feltundersøkelser (NGF Meldinger)
  • Arrangere møter og seminarer innen tema med relevans og interesse for medlemmene i NGF
  • Være en pådriver for kvalitets og utviklingsarbeid innenfor området
  • Fungere som speilgruppe i standardiseringssaker innen feltundersøkelser
  • Samarbeide med andre NGF komiteer i saker av felles interesse
  • NGF’s organ for Nordisk samarbeid innen feltundersøkelser

Sammensetning:

Grunnundersøkelseskomiteens sammensetning i 2018 har vært som følger:

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Magne Bonsaksen Norconsult Leder
Amund Augland Geovita Sekretær
Kristoffer Kåsin NGI Medlem
Ole Vidar Kirkevollen Statens vegvesen Medlem
Sigurdur Mãr Valsson Statens vegvesen Medlem
Anders Gylland Multiconsult Medlem
Vidar Tøndervik Multiconsult Medlem
Per Arne Wangen Rambøll Medlem
Robert Handberg GeoSafe Medlem

Aktiviteter i 2018:

Grunnundersøkelseskomiteen har i 2018 arbeidet med revisjon av Melding 4 Vingeboring, Melding 10 Mengdeliste og Melding 12 Detektering av kvikkleire.

Komiteen samarbeider også med Standard Norges felt- og laboratoriekomite, og fungerer som speilgruppe i forbindelse med oppfølging av europeiske/internasjonale standarder, samt arbeidet med sertifiseringsordning i henhold til ny norsk standard for krav til utførelse av geotekniske feltundersøkelser (NS8020).

Det er avklart at Grunnundersøkelseskomiteen tar over arbeidet med å gjennomføre Grunnborerskolen, som tidligere har blitt gjennomført av Statens vegvesen. Kurs er planlagt i 2018 og gjennomført mars 2019.

Oppdatert april 2019