Grunnundersøkelseskomite

Grunnundersøkelsekomiteen

Årsberetning 2019

Formål:

Grunnundersøkelseskomiteens formål er:

  • Overvåke utviklingen innen geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser nasjonalt og internasjonalt
  • Utvikle og revidere retningslinjer for feltundersøkelser (NGF Meldinger)
  • Arrangere møter og seminarer innen tema med relevans og interesse for medlemmene i NGF
  • Være en pådriver for kvalitets og utviklingsarbeid innenfor området
  • Fungere som speilgruppe i standardiseringssaker innen feltundersøkelser
  • Samarbeide med andre NGF komiteer i saker av felles interesse
  • NGF’s organ for Nordisk samarbeid innen feltundersøkelser

Aktiviteter i 2019:

Grunnundersøkelseskomiteen har i 2019 arbeidet med revisjon av Melding 10 Mengdeliste og Melding 12 Detektering av kvikkleire.

Komiteen samarbeider også med Standard Norges felt- og laboratoriekomite, og fungerer som speilgruppe i forbindelse med oppfølging av europeiske/internasjonale standarder, samt arbeidet med sertifiseringsordning i henhold til ny norsk standard for krav til utførelse av geotekniske feltundersøkelser (NS8020).

Det er avklart at Grunnundersøkelseskomiteen tar over arbeidet med å gjennomføre Grunnborerskolen, som tidligere har blitt gjennomført av Statens vegvesen. Kurset ble avholdt i 2019.

I september 2019 ble det avholdt Nordisk møte i Grunnundersøkelseskomiteene på Island. Fra Norge deltok Magne og Amund.

Sammensetning:

Grunnundersøkelseskomiteens sammensetning pr. 1.1.2020 er som følger:

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Magne Bonsaksen (2015) ERA Geo (Molde) Leder
Amund Augland (2015) Geovita (Oslo) Sekretær
Kristoffer Kåsin (2014) NGI (Oslo) Medlem
Anders Gylland (2015) Multiconsult (Trondheim) Medlem
Per Arne Wangen (2016) Dr. Tech Olav Olsen (Trondheim) Medlem
Robert Handberg (2016) GeoSafe (Trondheim) Medlem
Sigurdur Mãr Valsson (2019) Statens vegvesen (Molde) Medlem
Simon O’Rawe (2020) Multiconsult (Oslo) Medlem
Arild Køhl (2020) Statens vegvesen Medlem
Knut-Johan Kjelstad (2020) Norconsult Medlem

Oppdatert februar 2020