Grunnundersøkelseskomite

Grunnundersøkelsekomiteen

Årsberetning 2015

Formål:

Grunnundersøkelseskomiteens formål er:

  • Overvåke utviklingen innen geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser nasjonalt og internasjonalt
  • Utvikle og revidere retningslinjer for feltundersøkelser (NGF Meldinger)
  • Arrangere møter og seminarer innen tema med relevans og interesse for medlemmene i NGF
  • Være en pådriver for kvalitets og utviklingsarbeid innenfor området
  • Fungere som speilgruppe i standardiseringssaker innen feltundersøkelser
  • Samarbeide med andre NGF komiteer i saker av felles interesse
  • NGF’s organ for Nordisk samarbeid innen feltundersøkelser

Sammensetning:

Grunnundersøkelseskomiteens sammensetning i 2015 har vært som følger:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Rolf Sandven Multiconsult Leder
Kristoffer Kåsin NGI Sekretær
Knut Hagberg Statens vegvesen Medlem
Ole Vidar Kirkevollen Statens vegvesen Medlem
Anders Eknes Norconsult/Jernbaneverket Medlem (utgår 2016)
Maj Gøril Bæverfjord Sweco Medlem
Odd Einar Rundmo Rambøll Medlem (utgår 2016)
Arild Handberg GeoSafe Medlem (utgår 2016)
Amund Augland Geovita Medlem (ny)
Anders Gylland Multiconsult Medlem (ny)
Magne Bonsaksen Norconsult Medlem (ny)
Vidar Tøndervik Multiconsult Medlem (ny fra 2016)
Per Arne Wangen Rambøll Medlem (ny fra 2016)
Robert Handberg GeoSafe Medlem (ny fra 2016)

Aktiviteter i 2015:

Grunnundersøkelseskomiteen har i 2015 arbeidet med revisjon av Melding 6 Poretrykksmåling, Melding 9 Totalsondering og melding 4 Vingeboring. I tillegg har komiteen arbeidet med utarbeidelse av felles sjekklister for grunnundersøkelser basert på Eurokode 7 del 2. Det foreligger nå ferdige sjekklister for CPTU og prøvetaking.

Komiteen samarbeider også med Standard Norges felt- og laboratoriekomite, og fungerer som speilgruppe i forbindelse med oppfølging av europeiske/internasjonale standarder, samt arbeidet med en ny norsk standard for krav til utførelse av geotekniske feltundersøkelser (NS8020).

Hagberg, Kirkevollen og Sandven deltok på Huvudkurs för fältgeoteknikere i regi av SGF, mai 2015. Hensikten var å studere svenskenes kursopplegg for praktisk utførelse av grunnundersøkelser. NGF har startet planleggingen av et tilsvarende kurs som etter planen gjennomføres første gang høsten 2016. Dette kurset inngå som en del av utdanningsopplegget for norske grunnborere.

Sandven deltok på Nordisk Feltkomitemøte 2015 og Temadager for feltgeoteknikk i Stockholm. Et spesielt tema for møtet var nordisk samarbeid om utdanning av grunnborere.Fra norsk side ble vårt utdanningsopplegg med Grunnboringsskolen presentert, samt status for ny norsk standard NS 8020.

I tillegg ble det gitt en presentasjon om Detektering av kvikkleire på SGFs temadager.

Oppdat. April 2016