NGF-PRISEN TIL BESTE HOVEDOPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV NORSK GEOTEKNISK FORENINGS PRIS FOR
AVSLUTTENDE EKSAMENSARBEID PÅ UNIVERSITETSNIVÅ

1
Prisen for avsluttende eksamensarbeid innen geoteknikk på universitetsnivå tildeles kandidater ved  Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO) eller universitet i utlandet. Prisen skal bidra til økt interesse for geoteknikk og til å knytte nyutdannede geoteknikere til Norsk geoteknisk forening (NGF).

2
Prisen skal tildeles maksimum 3 kandidater for hvert kalenderår. Prismottageren må ved tildelingstidspunktet være medlem av NGF.  Maksimum 2 priser tildeles eksamensarbeider utført ved NTNU, Institutt for geoteknikk.

3
Den som mottar prisen forplikter seg til å gi en presentasjon av eksamensarbeidet på et medlemsmøte i NGF eller annet tilsvarende arrangement bestemt av styret i NGF.

4
Prisens størrelse bestemmes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Prismidlene tilføres fra overskuddet fra NGFs drift samt tilskudd fra firma og institusjoner.

5
Prisen tildeles på bakgrunn av evaluering av utførte eksamensarbeider innlevert i løpet av det foregående kalenderår. For eksamensarbeider ved norske universitet baseres tildelingen på vurdering og innstilling av de respektive avdelinger ved universitetet. For eksamensarbeider utført ved universitet i utlandet baseres tildeling på vurdering av innsendte oppgaver vurdert av NGFs rådgivende utvalg.

6
Utlysing av prisen skjer ved bekjentgjøring til NTNU, UiO og til ANSA sammen med kriteriene for tildeling. Første utlysing skal gjøres senest 1. mars for det år prisen skal tildeles.

7
Retningslinjene for tildeling av NGF-prisen revideres av styret og rådgivende utvalg i NGF.

8
Prisen utdeles av styret i NGF.

Godkjent i årsmøte 1999

Norsk Geoteknisk Forening