Komiteer

NGFs KOMITEER OG UTVALG

Komiteer     Leder
Grunnundersøkelseskomiteen(Feltkomiteen) Magne Bonsaksen
Videreutdanningskomiteen Kristian Aunaas
Geosyntetkomiteen Aina Anthi
Komite for geodynamikk og vibrasjoner Amir Kaynia
Frost i jord komiteen Elena Kuznetsova
Peleveiledningskomiteen Arne Eigeland
Geotekniske komiteer oppnevnt av Standard Norge  Astri Eggen
Andre komiteer av interesse for NGF
Rådgivende utvalg Vidar Gjelsvik
Byggegropveiledningen Gunvor Baardvik
Laurits Bjerrum Foredrag

Komiteéne har en overvåkende funksjon innenfor respektive områder og:

-Svarer opp viderutdanningsspørsmål

-Initierer FoU-arbeid

-Utarbeider veiledere, standarder og sjekklister gjennom prosjekter i arbeidsgrupper og/eller gjennom enkelte komiteémedlemmer

-Svarer opp sammen med norske representanter i ISSMGE-komiteér og nordisk samarbeid innenfor virksomhetsområdet

Under de ulike komiteéne kan det finnes permanente eller midlertidige arbeidsgrupper.

Oppdat. April 2016