Laurits Bjerrum Foredraget komite

Laurits Bjerrum

Foredraget komite

 

1 Bakgrunn

I 1973 ble Laurits Bjerrums minnefond opprettet av Norsk geoteknisk forening (NGF). Fondets opprinnelige egenkapital ble satt sammen dels ved bidrag fra NGF, og dels ved gaver fra private firmaer og offentlige institusjoner, samt fra enkeltpersoner.

Generalforsamlingen i 2019 godkjent anbefalingen fra NGF’s styre i samråd med det sittende Fondsstyret om at Laurits Bjerrums Minnefond i sin opprinnelige form ble erstattes med Laurits Bjerrum Foredraget.

Noe av bakgrunnen for denne endringen var at avkastningen fra gjenstående egenkapital i minnefondet ikke vil kunne dekke fremtidige kostnader knyttet til de tre ulike aktiviteter som opprinnelig var tillagt minnefondet.

De midler som gjenstod i Minnefondet er overført som egenkapital til NGF. Som motytelse skal NGF, inntil annet er bestemt av NGF’s styre, dekke alle relevante utgifter knyttet til å arrangere Laurits Bjerrum Foredraget i henhold til retningslinjer gitt av NGFs styre.

 

2 Komite
NGF skal nedsette en komite bestående av 3 norske personer med lang erfaring innen det geotekniske fagfeltet.  Komiteens oppgaver er:

(a)     Å velge og invitere foredragsholder.  Dette skal normalt gjøres senest innen 9 måneder før foredraget skal avholdes.

(b)    Sørge for at de praktiske sider ved arrangementet blir ivaretatt og at arrangør av Geoteknikkdagen blir behørig orientert minst ett år i forveien.

(c)     Holde kontakt med foredragsholder med tanke på å få frem skriftlig manus til NGFs medlemmer senest innen 12 måneder etter at foredraget er avholdt. Det er opp til NGF’s styre å avgjøre om manus skal trykkes og utgis til alle medlemmer eller om det skal legges ut på NGF’s WEB-side.

Foredragsholdere vil bli oppfordret til også å publisere foredraget i egnet internasjonalt tidsskrift.

Komiteen velger selv sin formann. Medlemmene velges for 4 år av gangen, med mulighet for gjenvalg i ytterligere en periode.

Det skal tilstrebes at ikke mer enn ett medlem går ut av komiteen av gangen. Første avgang skal være 2 år etter at komiteen er nedsatt, dvs. i 2020.

Komiteen kan selv foreslå personer som skal erstatte de som går ut, men forslag skal godkjennes av NGF’s styre.