NGF-stipendet

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV NGF-STIPEND

1
NGF-stipend skal nyttes til gjennomføring av et faglig arbeid (f.eks. i form av teoretiske utredninger eller bearbeiding av erfaringsdata), eventuelt kombinert med studiebesøk og deltakelse i internasjonale konferanser og symposier i inn- og utland. Deltakelse på regulære kurs og konferanser, samt videregående studier dekkes ikke.

2
Stipend kan tildeles enkeltpersoner som er medlem av NGF. Stipend skal fortrinnsvis tildeles yngre medlemmer med mindre enn 15 års praksis etter endt utdannelse.

3
Medlemmer som har fått stipend er forpliktet til å levere skriftlig rapport og holde et foredrag med tilknytning til stipendet på et medlemsmøte (ordinært møte, Geoteknikkdagen mv.)

4
NGF-stipend kan nyttes som delbidrag sammen med andre stipend, støtte fra arbeidsgiver mv.

5
Stipendets størrelse bestemmes hvert år i forbindelse med årets budsjettbehandling. Stipendmidlene tilføres fra overskuddet fra NGFs drift samt tilskudd fra firma og institusjoner. I forbindelse med tilskudd fra firma og institusjoner kan stipendmidlene øremerkes utvalgte geotekniske emner.

6
Stipendet må påbegynnes innen 4 måneder og avsluttes innen 1 år fra tildelingsdato. Stipend utbetales normalt med én halvpart når tildeling skjer og én halvpart når rapport er innlevert.

7
Ved utlysing av stipend skal det gis informasjon om kriterier for tildeling og prioritering av søknader. Søknaden skal inneholde finansieringsplan og opplysninger om eventuelle andre delbidrag.

8
Retningslinjene for tildeling av NGF-stipend revideres av styret og rådgivende utvalg i NGF.

9
NGF-stipend tildeles av styret i NGF.

Godkjent på årsmøte 1993-04-19

Norsk Geoteknisk Forening